Trong tiếng anh, ta hãy thường gặp các câu sử dụng phép so sánh ngang bằng, so sánh hơn, so sánh hơn nhất. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn và bên dưới là một số bài tập áp dụng.
-So sánh bằng:
S1+ V + so/ as + adj/ adv+ as+ S2
Vd: This building is so tall as that building.

-So sánh hơn:

+Với các tính từ ngắn, ta thêm _er vào sau tính từ : stronger, smaller, taller…
+Đối với tính từ ngắn có nguyên âm kẹp giữa hai phụ âm, ta gấp đôi phụ âm cuối: hotter, bigger,...
+ Với các tính từ ngắn tận cùng là 'y'=> ta biến đổi y -> ier
+ Với tính từ dài, ta thêm từ _more trước các tính từ: more exciting, more interesting, more comfortable…
+ Cấu trúc:
S+ V+ Adj/ adv so sánh hơn+ than + S2
Vd: this building is taller than that building.
Lan is more intelligent than Hoa.

-So sánh nhất:

+Đối với tính từ ngắn: thêm đuôi _est vào sau tính từ: strongest, smallest, tallest..
+ Với các tính từ ngắn tận cùng là 'y'=> ta biến đổi y -> iest
+Đối với tính từ dài: thêm từ most vào trước tính từ dài: most comfortable, most interesting…
+Cấu trúc: S+ V+ the+ adj/adv so sánh hơn nhất+ danh từ
Vd: she is the most beautiful person in the world.

Bài 1: Viết dạng so sánh hơn và so sánh hơn nhất của các tính từ sau

 1. successful
 2. difficult
 3. lovely
 4. Hard
 5. Late
 6. Noisy
 7. Fat
 8. Early
 9. Funny
 10. Dangerous
 11. Good
 12. Bad
 13. Easy
 14. Happy
 15. Hot
 16. Interesting
 17. Wide
 18. Ugly
 19. Busy
 20. Beautiful
 21. Friendly
 22. Far
 23. Little
 24. Tiny
 25. Boring
 26. handsome
 27. Deep
 28. Famous
 29. Lucky
 30. Quick

Bài 2: Hoàn thành câu sau, sử dụng đúng dạng các tính từ trong ngoặc.

1.Her dress is (pretty)________ than mine.
2. My house is (big) ________ than yours.
3. This flower is (beautiful)__________ than that one.
4. The weather this summer is even (bad)_____ than last summer.
5. I think English is (difficult)________ than math.
6. Antarctica is one of (cold)______ places on earth.
7. Which is (big)_______, Portugal or Spain?
8. Jenny is (tall) __________ than Jisoo though she is (young) ________.
9. Hoa is (intelligent)_________ student in my class.
10. The distance between school and my house is much (far) __________ than I thought.
11. Taylor swift is (popular)__________ country music star I've known.
12. Who is (tall) ________ boy in our class?
13. Cheetahs are (fast)_________ animals we can find.
14. Biology is (interesting) ____________ than history.
15. What is (happy)________ day in your life?
16. This shirt is too small. I need a (large)_______ than this.
17. The telephone is one of (useful)________ inventions in our history.
18. One of the two dress, I like the red one (good) _________.
19. Jupiter is (large)________ planet in the solar system.
20. My bedroom is (tiny) _______ room in my house.

Bài 3: Viết lại các câu sau theo nghĩa tương đương.

1.Hoa is taller than anyone in the class.
=> Hoa is the
2. The Nile is the longest river in the world.
=> No river in the world
3. The black car is cheaper than the red car.
=> The red car is
4. No hotel in the city is as comfortable as this.
=> This hotel
5. Mount Everest is the highest mountain in the world.
=> No mountain
6. My home is the best place in the world.
=> No place
7. Nothing is faster than the speed of light.
=> The speed of light
8. Jack is younger than he looks
=> Jack is not
9. Have you got any better computer than that one?
=> Is this
10. This film is more interesting than that film
=> That film is
Đáp án
Bài 1:
1.successful => more successful=> the most successful
2. difficult => more difficult=> the most difficult
3. lovely=> lovelier => the loveliest
4. hard => harder=> the hardest
5. Late=> later=> the latest
6. noisy => noisier=> the noisiest
7. fat => fatter=> the fattest
8. early => earlier=> the earliest
9. funny => funnier => the funniest
10. dangerous=> more dangerous => the most dangerous
11. good => better=> the best
12. bad => worse => the worst
13. easy => easier=> the easiest
14. happy => happier => the happiest
15. hot => hotter => the hottest
16. interesting => more interesting=> the most interesting
17. wide=> wider=> the widest
18. ugly => uglier => the ugliest
19. busy => busier => the busiest
20. beautiful => more beautiful => the most beautiful.
21. friendly=> friendlier => the friendliest
22. Far=> further/ farther => the furthest/ farthest
23. little => less => the least
24. tiny => tinier => the finest
25. boring => more boring => the most boring
26. handsome => more handsome=> the most handsome
27. deep => deeper => the deepest
28. famous => more famous => the most famous
29. lucky => luckier => the luckiest
30. quick => quicker => the quickest

Bài 2:

 1. prettier
 2. bigger
 3. more beautiful
 4. worse
 5. more difficult
 6. the coldest
 7. bigger
 8. taller- younger
 9. the most intelligent
 10. farther
Lưu ý: farther thường chỉ khoảng cách vật lí
further chỉ các loại khoảng cách khác như không gian thời gian, ngoài ra nó còn đồng nghĩa với "moreover, additional" nghĩa là thêm, ví dụ như further information.
 1. the most popular
 2. the tallest
 3. the fastest
 4. more interesting
 5. the happiest
 6. larger
 7. the most useful
 8. better
 9. the largest
 10. the tiniest
Bài 3:
 1. Hoa is the tallest student in the class.
 2. No river in the world is longer than the Nile.
 3. The red car is not as cheap as the black car.
 4. This hotel is the most comfortable hotel in the city.
 5. No mountain in the world is higher than mount Everest.
 6. No place in the world is better than my home.
 7. The speed of light is the fastest thing.
 8. Jack is not as old as he looks.
 9. Is this the best computer you've got?
 10. That film is not as interesting as this film.