Một phần do google một phần do tác hại của việc đánh sai chính tả là vầy đây


Demo:
translate.google.com.vn/?hl=vi&tab=wT#vi|en|Việt nam thắng Mỹ


Còn khi đánh đúng

Demo:
translate.google.com.vn/?hl=vi&tab=wT#vi|en|Việt Nam thắng Mỹ

Trong khi đánh Việt nam thắng Trung Quốc hay tất cả các nước khác thì đều bình thường
Demo: translate.google.com.vn/?hl=vi&tab=wT#vi|en|Việt nam thắng Trung Quốc

=> Google dịch làm ăn chán quá