Cách đọc phiên âm trong tiếng Anh


Các bạn vào trang này, click vào từng phiên âm để đọc, chuẩn thế giới:
oupchina.com.hk/dict/phonetic/home.html
hoặc
uiowa.edu/~acadtech/phonetics/english/frameset.html