Just for Today I will be happy -
- Ngày hôm nay tôi sẽ hạnh phúc -

Today I will delete from my diary
two days: yesterday and tomorrow
Yesterday was to learn
and tomorrow will be the consequence
of what I can do today.
Ngày hôm nay Tôi sẽ loại bỏ khỏi nhật ký của mình
hai ngày: hôm qua và ngày mai
Ngày hôm qua là để học
Và ngày mai là kết quả
Của những gì tôi làm được hôm nay.

Today I will face life
with the conviction that this day
will not ever return.
Hôm nay tôi sẽ đối mặt cuộc đời
với sự xác tín rằng ngày hôm nay
sẽ không bao giờ trở lại

Today is the last opportunity
I have to live intensely,
as no one can assure me
that I will see tomorrow's sunrise.
Hôm nay là cơ hội cuối cùng
Tôi phải sống thật mê say,
Vì không ai có thể đảm bảo với tôi
Rằng tôi sẽ nhìn thấy ánh dương của ngày mai.

Today I will be brave enough
not to let any opportunity pass me by,
my only alternative is to succeed.
Hôm nay tôi sẽ thật can đảm
Không để cơ hội nào vụt khỏi tay tôi
Chọn lựa duy nhất của tôi là thành công.

Today I will invest
my most valuable resource:my time,
in the most transcendental work:
my life;
I will spend each minute
passionately to make
of today a different
and unique day in my life.
Hôm nay tôi sẽ đầu tư
Tài sản quý giá nhất của tôi là thời gian
Vào công việc thiêng liêng nhất:
Đời tôi
Tôi sẽ nhiệt tâm dành từng phút
biến hôm nay
thành một ngày khác biệt và độc đáo trong đời

Today I will defy every obstacle
that appears on my way trusting
I will succeed.
Hôm nay tôi sẽ thách đố mọi chướng ngại
xuất hiện trên đường tôi đi
Vững tin rằng tôi sẽ thành công

Today I will resist
pessimism and will conquer the world with a smile,
with the positive attitude
of expecting always the best.
Hôm nay tôi sẽ đối kháng với sự tiêu cực
Và sẽ chinh phục thế giới bằng một nụ cười
Bằng thái độ tích cực
Luôn mong mọi điều tốt lành nhất

Today I will make of every ordinary task
a sublime expression,
Hôm nay tôi sẽ làm cho mỗi việc thông thường
được thể hiện tuyệt vời

Today I will have my feet on the ground
understanding reality
and the stars' gaze
to invent my future.
Hôm nay tôi sẽ sống với nhân sinh quan tích cực và hiểu biết
Hiểu biết thực tại
Và nhìn những ánh sao
Để tạo ra tương lai của tôi

Today I will take the time to be happy
and will leave my footprints and my
presence in the hearts of others.
Hôm nay tôi sẽ dành thời gian vui sướng
Và sẽ lưu dấu chân mình và sự hiện diện
của mình trong trái tim những người khác.

Today, I invite you to begin a new season
where we can dream
that everything we undertake is possible
and we fulfill it,
with joy and dignity.
Have a good day and
a better one tomorrow!
With Love
Hôm nay tôi mời bạn bắt đầu một mùa mới
Mùa của ước mơ
Rằng chúng ta đều có thể làm mọi điều
Và hoàn thành nó
Bằng niềm vui và phẩm giá.
Hãy tận hưởng một ngày đẹp
Và một ngày mai tốt đẹp hơn.
Bằng tình yêu