Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011
Nhân dịp kết thúc drama "City Hunter", Lee Min Ho đã có cuộc phỏng vấn chung với rất nhiều tờ báo vào ngày 5.8:Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011

Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011

Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011

Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011
Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011

Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011
Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011

Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011


Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011


Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011

Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011

Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011


Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011


Hình Lee Min Ho 2011- Ảnh Lee Min Ho 2011

Nguồn Naver