mình đang rất cần bài tập trắc tiếng anh về 12 thì! có đáp án thì càng tốt! mình tìm mãi mà chẳng thấy bài nào đúng với mình cần! làm ơn giúp mình với, thứ hai này mình kiểm tra rồi! cảm ơn mọi người trước!:yy24: ( mình học ban cơ bản)