Ca cổ: Ơn Đảng
Sáng tác; Trọng Nguyễn
Biểu diễn: Mỹ Hạnh (Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu)