mediafire.com/?8fc744xgm52v693

beat gốc chuẩn phòng thu . anh em thu âm lên dữ nguyên đừng conver qua MP3 nha .
thấy hay thì thank cái