hạnh phúc bước đến niềm vui sướng
bước thêm một bước đời cứ vương
mỗi chúng ta luôn tìm con đường
con đường hạnh phúc ,nỗi nhớ thương.