Nhân Vật Chính: Thằng "Lâm Tiến Ngân" 12C8, THPT Lê Thị Riêng