Ngày 24/11/2010, Bộ Tài chính có Thông tư số 189/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam.
Đối tượng nộp phí, lệ phí theo mức thu quy định tại Thông tư này là tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký và sử dụng tên miền Quốc gia Việt Nam “.VN”; tổ chức trong nước được cấp và quản lý, sử dụng địa chỉ Internet tại Việt Nam quy định tại Luật Công nghệ thông tin và Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

Lệ phí cấp đăng ký sử dụng tên miền “.VN” cụ thể như sau:

-Tên miền cấp 2 có 1 ký tự, tên miền cấp 2 có 2 ký tự và tên miền cấp 2 khác, thu 350 ngàn đồng/lần.

- Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung:

+ Thu 350 ngàn đồng/lần đối với các tên miền com.vn, net.vn, biz.vn;

+ Thu 200 ngàn đồng/lần đối với các tên miền dưới: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn);

+ Thu 30 ngàn đồng/lần đối với tên miền name.vn.

- Phí duy trì tên miền cấp 2 có 1 ký tự là 40 triệu đồng/năm;

- Phí duy trì tên miền cấp 2 có 2 ký tự là 10 triệu đồng/năm;

- Phí duy trì tên miền cấp 2 khác là 480 ngàn đồng/năm.

- Phí duy trì tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung:

+ Thu 350 ngàn đồng/lần đối với các tên miền com.vn, net.vn, biz.vn;

+ Thu 200 ngàn đồng/lần đối với các tên miền dưới: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn);

+ Thu 30 ngàn đồng/lần đối với tên miền name.vn.

- Phí duy trì tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 .vn do Nhà đăng ký cấp cho các tổ chức, cá nhân khác là 200 ngàn đồng/năm

Cơ quan thu phí, lệ phí được trích 90% số tiền phí, lệ phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho công việc cấp đăng ký và quản lý, duy trì, phát triển tên miền, địa chỉ Intemet của Việt Nam và việc thu phí, lệ phí theo nội dung chi quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và các nội dung chi sau đây: đóng niên liễm cho các tổ chức khu vực và quốc tế phụ trách tên miền, địa chỉ và số hiệu mạng Internet mà Việt Nam tham gia; tham gia các cuộc họp, hội thảo, đào tạo của các tổ chức quốc tế về Internet mà Việt Nam phải tự lo kinh phí; chi hoa hồng (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc làm đại lý cho việc cấp đăng ký sử dụng và duy trì tên miền, cấp địa chỉ Internet tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2011 và thay thế Quyết định số 28/2006/QĐ-BTC ngày 5/5/2006, Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet của Việt Nam.

Dowload Thông tư tại đây.

Kinh Luân