kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Xin Chỉ Cách làm hiệu ứng bong bóng ở trang chủ

 1. #1
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 235
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  24
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2

  Ðề: XIn Chỉ Cách làm hiệu ứng bong bóng ở trang chủ

  Cái này là code của google làm nhân lần sinh nhật thứ 12, mình chỉ chôm rồi sửa lại thôi .
  Ban có thể đọc tại đây:
  http://vforum.vn/diendan/showthread....ay&p=19#post19
  Nhiều người cũng lầm tưởng là flash Nhưng thực sự nó chỉ là 1 file html và edit cũng rất đơn giản.
  Đây là toàn bộ code của nó sau khi mình đã sửa và chưa nén
  HTML Code:
  <!DOCTYPE html>
  <html>
    <head>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <title>Diễn đàn Bạc Liêu</title>
  <META HTTP-EQUIV="refresh" content="300;URL=./diendan/forum.php">
      <style>
        body{
          overflow:hidden;  font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;
        }
        #logo{
          position:relative;  width:950px;
          margin-top:30px;
        }
        .particle{
          position:absolute;  z-index:-1;
        }
        .circle{
          -moz-border-radius:160px;
          -webkit-border-radius:160px;
          -khtml-border-radius:160px;
          border-radius:160px;
        }
      </style>
    </head>
    <body>
  <br><br>
      <center>
        <a><font color=black size="7">Wellcome to</font> 
        <div id=logo></div>
      </center>
  
  
    </body>
    <script>
      try{
        // DEFINE SOME VALUE
        var maxMove=200,mouseX=-200,mouseY=-200,
          time=35,timer,listBall=[],logoElement,isIE,
          
          // cac bien phuc vu cho viec: drag/resize window -> cac qua bong bi lac lu
          bodyX,bodyY,bodyW,differenceBodyX=0,differenceBodyY=0,differenceBodyW=0;
  
        // DEFINE SOME FUNCTION  
        var init=function(){
          if(logoElement=document.getElementById("logo")){
          
            // đăng ký sự kiện mousemove
            document.addEventListener?
              document.addEventListener('mousemove',updateMousePosition,false):
              document.attachEvent('onmousemove',updateMousePosition);
              
            // bắt đầu tạo ra các quả bóng
            initBall();
          }
        },
        updateMousePosition=function(event){
          // khi di chuyển chuột thì sẽ thiết đặt lại maxMove = 200 ngay lập tức
          // còn khi không di chuyển thì maxmove sẽ tự động giảm dần (--2) để tạo hiệu ứng gia tốc
          maxMove=200;
          
          // set lại giá trị cho mouse X, Y
          mouseX=event.clientX-logoElement.offsetLeft;
          mouseY=event.clientY-logoElement.offsetTop;
        },
        getBodyPosition=function(){
          return [
            isIE?window.screenLeft:window.screenX,
            isIE?window.screenTop:window.screenY,
            document.body.clientWidth];
        },
        initBall=function(){
          isIE = window.navigator.userAgent.indexOf("MSIE")!=-1? true:false;
          
          // Ve chu Dien Dan Bac Lieu
          listBall=[
            //D
            //D1
            createBall(5,0,10,"1dca8f"),    createBall(6,20,9,"1dca8f"),    createBall(7,40,8,"1dca8f"),
            createBall(8,60,7,"1dca8f"),     createBall(7,80,6,"1dca8f"),   createBall(8,100,5,"1dca8f"),
            createBall(9,120,4,"1dca8f"),  
            //D2
            createBall(30,0,10,"1dca8f"),  createBall(50,20,9,"1dca8f"),
            createBall(60,40,8,"1dca8f"),  createBall(60,60,7,"1dca8f"),  createBall(60,80,6,"1dca8f"),
            createBall(50,100,4,"1dca8f"),  createBall(32,118,3,"1dca8f"),  
            //i
            createBall(95,60,5,"b60e4d"),   createBall(93,80,6,"b60e4d"),   createBall(92,100,7,"b60e4d"),
            createBall(90,120,8,"b60e4d"),
            //E
            createBall(120,60,9,"f37d1e"),   createBall(120,80,8,"f37d1e"),   createBall(120,100,7,"f37d1e"),
            createBall(120,124,6,"f37d1e"),
            createBall(140,60,8,"f37d1e"),   createBall(140,90,5,"f37d1e"),  createBall(140,126,5,"f37d1e"),
            //N
            createBall(170,60,8,"2cadf7"),   createBall(170,80,7,"2cadf7"),   createBall(172,100,6,"2cadf7"),
            createBall(170,120,6,"2cadf7"),    createBall(190,60,6,"2cadf7"),
            createBall(210,60,6,"2cadf7"),   createBall(210,80,5,"2cadf7"),   createBall(211,100,4,"2cadf7"),
            createBall(212,124,3,"2cadf7"),
            //D
            //D1
            createBall(261,0,10,"f21010"),  createBall(262,20,9,"f21010"),  createBall(263,40,8,"f21010"),
            createBall(264,60,7,"f21010"),     createBall(265,80,6,"f21010"),   createBall(265,100,5,"f21010"),
            createBall(266,120,4,"f21010"),
            //D2
            createBall(285,0,9,"f21010"),  createBall(305,20,8,"f21010"),
            createBall(315,40,7,"f21010"),  createBall(318,60,6,"f21010"),  createBall(315,80,5,"f21010"),
            createBall(305,100,4,"f21010"),  createBall(287,118,3,"f21010"),  
            //A
            createBall(335,120,5,"4f7af2"),  createBall(345,90,7,"4f7af2"),  createBall(360,60,9,"4f7af2"),
            createBall(390,120,5,"4f7af2"),  createBall(382,90,7,"4f7af2"),  createBall(367,95,6,"4f7af2"),
            //N
            createBall(420,60,8,"24c928"),   createBall(420,80,7,"24c928"),   createBall(420,100,6,"24c928"),
            createBall(420,120,6,"24c928"),    createBall(440,60,6,"24c928"),
            createBall(460,60,6,"24c928"),   createBall(460,80,5,"24c928"),   createBall(460,100,4,"24c928"),
            createBall(464,124,3,"24c928"),
            //B
            createBall(506,0,4,"1dca8f"),    createBall(504,20,5,"1dca8f"),  createBall(504,40,6,"1dca8f"),
            createBall(502,60,7,"1dca8f"),   createBall(500,80,8,"1dca8f"),   createBall(500,100,9,"1dca8f"),
            createBall(500,120,10,"1dca8f"),
            //2
            createBall(522,0,4,"1dca8f"),    createBall(532,20,4,"1dca8f"),  createBall(532,40,5,"1dca8f"),
            createBall(520,60,6,"1dca8f"),  
            createBall(540,70,5,"1dca8f"),  createBall(545,80,6,"1dca8f"),     createBall(540,114,7,"1dca8f"),
            createBall(547,94,8,"1dca8f"),   createBall(520,120,9,"1dca8f"),
            //A
            createBall(570,120,8,"b60e4d"),  createBall(580,90,7,"b60e4d"),  createBall(595,60,6,"b60e4d"),
            createBall(625,120,8,"b60e4d"),  createBall(615,90,7,"b60e4d"),  createBall(600,95,5,"b60e4d"),
            //C
            createBall(650,60,5,"2cadf7"),   createBall(650,80,6,"2cadf7"),   createBall(650,100,7,"2cadf7"),
            createBall(650,120,8,"2cadf7"),  createBall(675,60,6,"2cadf7"),   createBall(675,120,9,"2cadf7"),
            //L
            createBall(725,0,4,"f21010"),  createBall(724,20,4,"f21010"),  createBall(723,40,5,"f21010"),
            createBall(722,60,6,"f21010"),   createBall(720,80,7,"f21010"),   createBall(720,100,8,"f21010"),
            createBall(720,120,9,"f21010"),  createBall(740,120,10,"f21010"),  createBall(765,120,9,"f21010"),
            //i
            createBall(795,60,5,"4f7af2"),   createBall(794,80,6,"4f7af2"),   createBall(793,100,7,"4f7af2"),
            createBall(792,120,8,"4f7af2"),
            //E
            createBall(824,60,5,"f37d1e"),   createBall(823,80,6,"f37d1e"),   createBall(822,100,7,"f37d1e"),
            createBall(821,120,8,"f37d1e"),
            createBall(845,60,5,"f37d1e"),   createBall(844,90,6,"f37d1e"),  createBall(843,120,7,"f37d1e"),
            //U
            createBall(874,60,5,"f52fd2"),   createBall(873,80,6,"f52fd2"),   createBall(872,100,7,"f52fd2"),
            createBall(871,120,8,"f52fd2"),    createBall(890,120,8,"f52fd2"),
            createBall(914,60,5,"f52fd2"),   createBall(913,80,6,"f52fd2"),   createBall(912,100,7,"f52fd2"),
            createBall(911,120,8,"f52fd2"),
      
          ];
          
          // lấy ra vị trí và độ rộng của body (window)
          var temp=getBodyPosition();
          bodyX=temp[0];  bodyY=temp[1];  bodyW=temp[2];
          
          // bắt đầu vẽ
          draw();
        },
        draw=function(){
          // lấy ra tọa độ hiện tại của window
          var temp=getBodyPosition();
          
          //tính toán độ chênh lệch giữa tọa độ cũ và mới
          differenceBodyX = temp[0]-bodyX;
          differenceBodyY = temp[1]-bodyY;
          differenceBodyW = temp[2]-bodyW;
          
          // update lại tọa độ window mới
          bodyX=temp[0];  bodyY=temp[1];  bodyW=temp[2];
  
          //
          maxMove=Math.max(0,maxMove-2);
          var stop = true,i;
          for(i=0;i<listBall.length;i++){
            listBall[i].update();
            if(stop)
              stop=listBall[i].stop;
          };
          
          // nếu như đang di chuyển các quả bóng thì tăng tốc draw (35), còn không thì không cần (250)
          time = stop?250:35;
          timer=window.setTimeout(draw,time);
        },
        createBall=function(positionX,positionY,width,color){
          return new BALL(positionX,positionY,width,color);
        },
        
        // DEFINE CLASS BALL
        BALL=function(positionX,positionY,width,color){
          this.positionX = this.positionStartX = positionX;
          this.positionY = this.positionStartY = positionY;
          this.width = this.widthStart = width;
          this.moveX = 100*(Math.random()-0.5);
          this.moveY = 100*(Math.random()-0.5);
          
          // 1 vài tham số random cho từng quả bóng
          // độ sợ chuột (vd:100 - bóng sẽ bắt đầu chạy khi cách chuột 100px)
          this.l = 3+Math.random()*98;
          // độ nặng của bóng - ảnh hưởng đến gia tốc và quán tính khi di chuyển bóng
          this.r = 0.1+Math.random()*0.4;
          this.e = 0;  // gia tốc
          this.g = 1;  // quán tính
          
          this.stop = false;
          
          //bắt đầu vẽ hình quả bóng
          this.element = document.createElement("div");
          this.element.className = "particle";
          this.style = this.element.style;
          
          // nếu là IE thì vẽ quả bóng = dấu chấm "." với font monospace
          if(isIE){
            this.element.innerHTML = ".";
            this.style.fontFamily = "Monospace";
            this.style.color = "#"+color;
            this.style.fontSize = "100px";
            this.style.lineHeight = 0;
            this.style.cursor = "default";
            
          // nếu không là IE thì vẽ quả bóng = css3
          }else{
            this.element.className += " circle";
            this.style.backgroundColor = "#"+color;
          }; 
          
          // append div mới tạo vào div#logo
          logoElement.appendChild(this.element);
        };
        // CLASS BALL METHOD
        BALL.prototype.update=function(){
          this.positionX += this.moveX;
          this.positionY += this.moveY;
          this.moveX = Math.min(50,Math.max(-50,(this.moveX+(differenceBodyX+differenceBodyW)/this.widthStart)*0.92));
          this.moveY = Math.min(50,Math.max(-50,(this.moveY+differenceBodyY/this.widthStart)*0.92));
          
          // tính ra chênh lệch giữa mouse và position của bóng
          var differenceMouseX = mouseX-this.positionX, differenceMouseY=mouseY-this.positionY,
          
          // chênh lệch chéo (dùng Pi-Ta-Go)
            differenceMouseZ = Math.sqrt(differenceMouseX*differenceMouseX + differenceMouseY*differenceMouseY);
            
          differenceMouseX /= differenceMouseZ;
          differenceMouseY /= differenceMouseZ;
          if(differenceMouseZ < maxMove){
            this.moveX -= differenceMouseX*this.l;
            this.moveY -= differenceMouseY*this.l;
            this.moveX += (0.005-this.e)*0.4;
            this.g = Math.max(0,this.g*0.9- 0.01);
            this.moveX *= 1-this.g;
            this.moveY *= 1-this.g;
          }else{
            this.e += (this.r-this.e)*0.005;
            this.g = Math.min(1,this.g+0.03);
          };
          
          // tính ra chênh lệch giữa tọa độ cũ và mới
          var differencePositionX = this.positionStartX-this.positionX,
          differencePositionY = this.positionStartY-this.positionY,
          differencePositionZ = Math.sqrt(differencePositionX*differencePositionX + differencePositionY*differencePositionY);
          
          // di chuyển quả bóng tương ướng theo độ to nhỏ
          // quả bóng càng to thì di chuyển càng ít, càng nhỏ thì di chuyển càng nhiều
          this.moveX += differencePositionX*this.e;
          this.moveY += differencePositionY*this.e;
          this.width = this.widthStart + differencePositionZ/8;
          
          // tính toán coi với độ chênh lệch đó thì có cần thực hiện các thay đổi hay không
          this.stop = differencePositionZ < 0.3 && this.moveX < 0.3 && this.moveY< 0.3;
          
          // thực hiện các thay đổi
          if(!this.stop){
            if(isIE){
              //nếu là IE thì sẽ thay đổi font size
              //tuy nhiên vẫn bị lag, nên tạm thời sẽ không cho thay đổi size luôn
              //this.style.fontSize=this.width*2*10+"px";
            }else{
              // nếu không phải là IE thì thay đổi width, height
              this.style.width=this.style.height = this.width*2+"px";
            };
            // thay đổi vị trí cho chính xác
            this.style.left = this.positionX-(isIE?20:0)+"px";
            this.style.top = this.positionY+"px";
          }
        };
        
        // START ANIMATE
        init();
      }catch(e){};
    </script>
  <center>
  <br><br><br><br><br>
  <br><center>
  <br><br><br><br>
  <embed width="400" height="80" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin5.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS9kNS81ZDUzYTQ5NTBlNGZhMWU3ZmM3YTE3OTIwZjmUsIC5YTmUsICyMS5cUIbaBmUsICDN8TW9dUngZyDGr-G7m2MgS-G7cUIbaByBOaeG7h20gWMawYXxUYW0gQ2Egw4FvInagaMEIFRy4WeBqvInagaMEWeBmd8dHJ1ZXw" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed><br> <a href="http://vforum.vn/diendan/forum.php" size=4><span style="background: none repeat scroll 0% 0%; color: rgb(255, 0, 0); text-shadow: 0px 0px 5px rgb(255, 0, 0);">Click vào đây để vô diễn đàn</span></font> </a></center> <br> <br> <center><b>Diễn đàn Bạc Liêu | Tin tức Bạc Liêu | Tuổi trẻ Bạc Liêu | Sinh viên Bạc Liêu | Hình ảnh Bạc Liêu | Thành phố Bạc Liêu </b></center> <br> <br><center> Develop by Lê Tình <a href="ymsgr:sendim?ddblnet"><img border=0 src="http://opi.yahoo.com/online?u=ddblnet&m=g&t=1&l=us"></a></center><center><br> Source code by Google<br> Copyright by www.DienDanBacLieu.Net © 2010</center> <br><br><br><br><br><br><script><//Ai sửa code vui lòng để lại source code by Google :D Thanks! Code edit by Lê Tình&Tuzebra</script>
  <script src="http://cdn.wibiya.com/Toolbars/dir_0570/Toolbar_570883/Loader_570883.js" type="text/javascript"></script>
  
  </html>
  Cơ chế hoạt động được comment hết trong đó rồi.
  Còn muốn sửa trái bóng thì bạn sửa đoạn

  HTML Code:
  // Ve chu Dien Dan Bac Lieu
          listBall=[
            //D
            //D1
            createBall(5,0,10,"1dca8f"),    createBall(6,20,9,"1dca8f"),    createBall(7,40,8,"1dca8f"),
            createBall(8,60,7,"1dca8f"),     createBall(7,80,6,"1dca8f"),   createBall(8,100,5,"1dca8f"),
            createBall(9,120,4,"1dca8f"),  
            //D2
            createBall(30,0,10,"1dca8f"),  createBall(50,20,9,"1dca8f"),
            createBall(60,40,8,"1dca8f"),  createBall(60,60,7,"1dca8f"),  createBall(60,80,6,"1dca8f"),
            createBall(50,100,4,"1dca8f"),  createBall(32,118,3,"1dca8f"),  
            //i
            createBall(95,60,5,"b60e4d"),   createBall(93,80,6,"b60e4d"),   createBall(92,100,7,"b60e4d"),
            createBall(90,120,8,"b60e4d"),
            //E
            createBall(120,60,9,"f37d1e"),   createBall(120,80,8,"f37d1e"),   createBall(120,100,7,"f37d1e"),
            createBall(120,124,6,"f37d1e"),
            createBall(140,60,8,"f37d1e"),   createBall(140,90,5,"f37d1e"),  createBall(140,126,5,"f37d1e"),
            //N
            createBall(170,60,8,"2cadf7"),   createBall(170,80,7,"2cadf7"),   createBall(172,100,6,"2cadf7"),
            createBall(170,120,6,"2cadf7"),    createBall(190,60,6,"2cadf7"),
            createBall(210,60,6,"2cadf7"),   createBall(210,80,5,"2cadf7"),   createBall(211,100,4,"2cadf7"),
            createBall(212,124,3,"2cadf7"),
            //D
            //D1
            createBall(261,0,10,"f21010"),  createBall(262,20,9,"f21010"),  createBall(263,40,8,"f21010"),
            createBall(264,60,7,"f21010"),     createBall(265,80,6,"f21010"),   createBall(265,100,5,"f21010"),
            createBall(266,120,4,"f21010"),
            //D2
            createBall(285,0,9,"f21010"),  createBall(305,20,8,"f21010"),
            createBall(315,40,7,"f21010"),  createBall(318,60,6,"f21010"),  createBall(315,80,5,"f21010"),
            createBall(305,100,4,"f21010"),  createBall(287,118,3,"f21010"),  
            //A
            createBall(335,120,5,"4f7af2"),  createBall(345,90,7,"4f7af2"),  createBall(360,60,9,"4f7af2"),
            createBall(390,120,5,"4f7af2"),  createBall(382,90,7,"4f7af2"),  createBall(367,95,6,"4f7af2"),
            //N
            createBall(420,60,8,"24c928"),   createBall(420,80,7,"24c928"),   createBall(420,100,6,"24c928"),
            createBall(420,120,6,"24c928"),    createBall(440,60,6,"24c928"),
            createBall(460,60,6,"24c928"),   createBall(460,80,5,"24c928"),   createBall(460,100,4,"24c928"),
            createBall(464,124,3,"24c928"),
            //B
            createBall(506,0,4,"1dca8f"),    createBall(504,20,5,"1dca8f"),  createBall(504,40,6,"1dca8f"),
            createBall(502,60,7,"1dca8f"),   createBall(500,80,8,"1dca8f"),   createBall(500,100,9,"1dca8f"),
            createBall(500,120,10,"1dca8f"),
            //2
            createBall(522,0,4,"1dca8f"),    createBall(532,20,4,"1dca8f"),  createBall(532,40,5,"1dca8f"),
            createBall(520,60,6,"1dca8f"),  
            createBall(540,70,5,"1dca8f"),  createBall(545,80,6,"1dca8f"),     createBall(540,114,7,"1dca8f"),
            createBall(547,94,8,"1dca8f"),   createBall(520,120,9,"1dca8f"),
            //A
            createBall(570,120,8,"b60e4d"),  createBall(580,90,7,"b60e4d"),  createBall(595,60,6,"b60e4d"),
            createBall(625,120,8,"b60e4d"),  createBall(615,90,7,"b60e4d"),  createBall(600,95,5,"b60e4d"),
            //C
            createBall(650,60,5,"2cadf7"),   createBall(650,80,6,"2cadf7"),   createBall(650,100,7,"2cadf7"),
            createBall(650,120,8,"2cadf7"),  createBall(675,60,6,"2cadf7"),   createBall(675,120,9,"2cadf7"),
            //L
            createBall(725,0,4,"f21010"),  createBall(724,20,4,"f21010"),  createBall(723,40,5,"f21010"),
            createBall(722,60,6,"f21010"),   createBall(720,80,7,"f21010"),   createBall(720,100,8,"f21010"),
            createBall(720,120,9,"f21010"),  createBall(740,120,10,"f21010"),  createBall(765,120,9,"f21010"),
            //i
            createBall(795,60,5,"4f7af2"),   createBall(794,80,6,"4f7af2"),   createBall(793,100,7,"4f7af2"),
            createBall(792,120,8,"4f7af2"),
            //E
            createBall(824,60,5,"f37d1e"),   createBall(823,80,6,"f37d1e"),   createBall(822,100,7,"f37d1e"),
            createBall(821,120,8,"f37d1e"),
            createBall(845,60,5,"f37d1e"),   createBall(844,90,6,"f37d1e"),  createBall(843,120,7,"f37d1e"),
            //U
            createBall(874,60,5,"f52fd2"),   createBall(873,80,6,"f52fd2"),   createBall(872,100,7,"f52fd2"),
            createBall(871,120,8,"f52fd2"),    createBall(890,120,8,"f52fd2"),
            createBall(914,60,5,"f52fd2"),   createBall(913,80,6,"f52fd2"),   createBall(912,100,7,"f52fd2"),
            createBall(911,120,8,"f52fd2"),
      
          ];
  Tạo 1 trái bóng thì phải gọi 1 hàm create(x,y,r,màu); Cứ như vậy tạo nhiều trái bóng sẽ thành chữ Dien Dan Bac Liêu.
  Hàm sửa vị trí hình dáng màu sắc các trái bóng:
  Code:
  Ví du: createBall(911,120,8,"f52fd2"),
  =>
  911 -> tọa độ x
  120 -> tọa độ y
  8 -> đường kính trái bóng
  "f52fd2 -> mã màu trái bóng
  Không được chỗ nào thì cứ pm nhé
  Lưu ý: Chạy bị lỗi trên IE vì một số thẻ không tương thích. Còn các trình duyệt khác thì bình thường. Chạy tốt nhất trên chrome khi đó các hiệu ứng nó sẽ được thể hiện hết vì chrome là của google
  Tình

 3. 2 thành viên đã cảm ơn Admin:


 4. #3
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 235
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  24

  Ðề: XIn Chỉ Cách làm hiệu ứng bong bóng ở trang chủ

  Thanks Admin nhiều!!! mình sẽ nghiên cứu xem

 5. Đã cảm ơn 123456:


 6. #4
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 235
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  24

  Ðề: Xin Chỉ Cách làm hiệu ứng bong bóng ở trang chủ

  mình đã làm thành công rồi. 1 lần nữa thanks admin. và admin cho mình hỏi là có thể chèn ảnh vào được không?

 7. #5

  Ðề: Xin Chỉ Cách làm hiệu ứng bong bóng ở trang chủ

  Bạn tìm đoạn này(trên cùng), thêm vào hàng màu đỏ, thay link vào từ link ảnh nếu muốn làm ảnh nền
  Mã:
  <!DOCTYPE html>
  <html>
    <head>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <title>Diễn đàn Bạc Liêu</title>
  <META HTTP-EQUIV="refresh" content="300;URL=./diendan/forum.php">
      <style>
        body{
          background: url(link ảnh) no-repeat center top;       
          overflow:hidden;  font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;
        }

 8. 2 thành viên đã cảm ơn Admin:


 9. #6
  Ðến Từ
  Huyện Hòa Bình
  Thành Viên Thứ: 3
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  988

  Ðề: Xin Chỉ Cách làm hiệu ứng bong bóng ở trang chủ

  cái này edit vị trí quả bóng hơi cực xíu...nhưng nắm được toạ độ thì làm cũng lẹ
  CHÚNG TA CHIA TAY THÔI

 10. Đã cảm ơn NguyenHai:


Nhãn