file *ISO bị Die rồi bạn ơi , cho Link khác đi bạn ơi ,