Thấy box này lâu ngày bỏ trống, nên hôm nay mình góp vui 1 bài nha! Chém nhẹ tay thôi nha mọi người!


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMy8wMi9jL2MvInagaMEY2NkNjNmMDBhMGQzZjAzYzY3MTBjYjNhYWE3NWRjZWYdUngWeBXAzfENo4WeBdUngJIFnDqnUgTmUsICOsWeBmggQW5ofHVvInagaMEY19cUIbaBWeB194dWF8fDM