Giường kia dấu ấn sắc son
Môi hôn còn đó son tình còn đây
Bây giờ em chẳng ở đây
Để anh lẻ bóng một mình gối chăn