CHẾT VẪN CÒN LỪA BỊP


Một người chỉ đi khuyến giáo, nói những là tô tượng đúc chuông, làm cầu, làm quán, nhưng kì thực được đồng nào, lẻm vào mồm hết. Lúc chết ngồi âm ti, Diêm Vương giận lắm, bắt đem đày vào ngục tối. Anh ta vừa bước chân vào cửa ngục, đã bảo những người giam trong ngục:
- Các bác ở đây, tối thế này cũng chịu được à ? Để tôi đi khuyến giáo, mỗi bác cúng cho ít nhiều, tôi sẽ thuê người mở một cái cửa sổ thật to thông lên trời cho nó sáng ra chứ!