Đêm vắng lòng than giữa đất trời
Hương nồng chén rượu còn ai xơi?
Tơ hồng nguyệt lão duyên không phận
Thiện địa giờ đây vắng bóng người.