kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Điều khiển máy tính từ xa bằng ... tay không.

 1. #1
  Ðến Từ
  Huyên Phước Long
  Thành Viên Thứ: 101202
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  551

  Điều khiển máy tính từ xa bằng ... tay không.

  Hầu hết ai mà chẳng điều khiển máy tính bằng tay, tay cầm chuột, tay gõ phím, nhưng trong bài viết này sẽ giới thiệu cách điều khiển máy tính bằng tay nhưng không động đến chuột hay bàn phím. Đối với nhiều người thì điều này có lẽ cũng còn khá xa vời, trong tưởng tượng hay trong các bộ phim, 1 viễn cảnh của công nghệ tương lai hay mới chỉ xuất hiện trong các phòng thí nghiệm hay trong 1 số ít sản phẩm công nghệ hiện đại chưa đại chúng. Trong bài này tôi sẽ cho các bạn thấy điều này không phải là cái gì đó trong tưởng tượng hay trong phim ảnh mà bất kỳ ai cũng có thể tự thực hiện được.

  Các công cụ cần thiết :
  - Máy tính có Webcam.
  - Microsoft Visual Studio (phiên bản 2008 chẳng hạn) :
  Mã:
  http://diendan.goonline.vn/showthread.php/528224-Visual-Studio-2008-Team-Suite-Full
  - Thư viện về Computer Vision của Intel, ở đây dùng phiên bản OpenCV_1.1pre1a :
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?bxw22fxzvy70q1m
  - Bộ CSLD training do tôi đã chuẩn bị sẵn (nếu bạn nào quan tâm đến training và mở rộng khả năng học hỏi của máy tính có thể đặt câu hỏi tại đây) :
  Mã:
  http://www.mediafire.com/?skds3nbugbn3f
  Chú ý : Để thuận tiện các bạn cài OpenCV vào ngay ổ C:

  Tiến hành :

  Mở Visual Studio và tạo 1 project Visual C++, Win32 Console Application mới. Đặt tên là diendan.go.vn_Control_Computer :


  Chọn như các hình sau :
  Sau khi tạo project, click chuột phải vào tên project và chọn Properties :


  Chọn mục C/C++ và paste dòng sau vào khung Additional Include Directories :
  Mã:
  "C:\OpenCV\lib\cv.lib" "C:\OpenCV\lib\cxcore.lib" "C:\OpenCV\lib\highgui.lib"

  Trong mục Linker --> Input --> Additional Dependencies chọn như sau :


  Paste vào các dòng sau :
  Mã:
  "C:\OpenCV\lib\cv.lib"
  "C:\OpenCV\lib\cxcore.lib"
  "C:\OpenCV\lib\highgui.lib"

  Nhấn OK :


  Click chuột phải vào Source Files --> Add --> New Item... :


  Chọn C++ File (.cpp), nhập vào tên main và nhấn Add :


  Tiếp theo nháy đúp chuột vào main.cpp và paste toàn bộ đoạn code sau vào :
  [spoil]
  Mã:
  #include "cv.h"
  #include "highgui.h"
   
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <assert.h>
  #include <math.h>
  #include <float.h>
  #include <limits.h>
  #include <time.h>
  #include <ctype.h>
   
  #ifdef _EiC
  #define WIN32
  #endif
   
  static CvMemStorage* storage = 0;
  static CvHaarClassifierCascade* cascade1 = 0;
  static CvHaarClassifierCascade* cascade2 = 0;
  static CvHaarClassifierCascade* cascade3 = 0;
  static CvHaarClassifierCascade* cascade4 = 0;
  int use_nested_cascade = 0;
   
  void detect_and_draw( IplImage* image);
   
  const char* cascade1_name ="Next.xml";
  const char* cascade2_name ="Previous.xml";
  const char* cascade3_name ="Stop.xml";
  const char* cascade4_name ="Play.xml";
   
  double scale = 1;
   
  int main( )
  {
    CvCapture* capture = 0;
    IplImage *frame, *frame_copy = 0;
    IplImage *image = 0;
    const char* scale_opt = "--scale=";
    int scale_opt_len = (int)strlen(scale_opt);
    const char* cascade_opt = "--cascade=";
    int cascade_opt_len = (int)strlen(cascade_opt);
    const char* nested_cascade_opt = "--nested-cascade";
    int nested_cascade_opt_len = (int)strlen(nested_cascade_opt);
   
   
    cascade1 = (CvHaarClassifierCascade*)cvLoad( cascade1_name, 0, 0, 0 );
    cascade2 = (CvHaarClassifierCascade*)cvLoad( cascade2_name, 0, 0, 0 );
    cascade3 = (CvHaarClassifierCascade*)cvLoad( cascade3_name, 0, 0, 0 );
    cascade4 = (CvHaarClassifierCascade*)cvLoad( cascade4_name, 0, 0, 0 );
   
    storage = cvCreateMemStorage(0);
    capture = cvCaptureFromCAM(0);
    cvNamedWindow( "BACHKIM01", 1 );
    if( capture )
    {
      for(;;)
      {
        if( !cvGrabFrame( capture ))
          break;
        frame = cvRetrieveFrame( capture );
        if( !frame )
          break;
        if( !frame_copy )
          frame_copy = cvCreateImage( cvSize(frame->width,frame->height),
                        IPL_DEPTH_8U, frame->nChannels );
        if( frame->origin == IPL_ORIGIN_TL )
          cvCopy( frame, frame_copy, 0 );
        else
          cvFlip( frame, frame_copy, 0 );
   
        cvShowImage( "BACHKIM01", frame_copy );
   
        detect_and_draw( frame_copy );
   
        if( cvWaitKey( 10 ) >= 0 )
          goto _cleanup_;
      }
   
      cvWaitKey(0);
  _cleanup_:
      cvReleaseImage( &frame_copy );
      cvReleaseCapture( &capture );
    }
   
    cvDestroyWindow("BACHKIM01");
   
    return 0;
  }
  void detect_and_draw( IplImage* img )
  {
    static CvScalar colors[] = 
    {
      {{0,0,255}},
      {{0,128,255}},
      {{0,255,255}},
      {{0,255,0}},
      {{255,128,0}},
      {{255,255,0}},
      {{255,0,0}},
      {{255,0,255}}
    };
   
    IplImage *gray, *small_img;
   
    gray = cvCreateImage( cvSize(img->width,img->height), 8, 1 );
    small_img = cvCreateImage( cvSize( cvRound (img->width/scale),
               cvRound (img->height/scale)), 8, 1 );
   
    cvCvtColor( img, gray, CV_BGR2GRAY );
    cvResize( gray, small_img, CV_INTER_LINEAR );
    cvEqualizeHist( small_img, small_img );
    c***earMemStorage( storage );
    double t = (double)cvGetTickCount();
    CvSeq* faces=0;
   
   
    int ind=0;
    if( cascade1 )
    {
      faces = cvHaarDetectObjects( small_img, cascade1, storage,
        1.2, 3, 0
        //|CV_HAAR_FIND_BIGGEST_OBJECT
        //|CV_HAAR_DO_ROUGH_SEARCH
        |CV_HAAR_DO_CANNY_PRUNING
        //|CV_HAAR_SCALE_IMAGE
        ,
        cvSize(90, 90) );
   
      if(faces->total>0)
      {
        printf( "Next\n");
        ind=1;
      }
      if(faces->total==0)
      {
   
        faces = cvHaarDetectObjects( small_img, cascade2, storage,
          1.2, 3, 0
          //|CV_HAAR_FIND_BIGGEST_OBJECT
          //|CV_HAAR_DO_ROUGH_SEARCH
          |CV_HAAR_DO_CANNY_PRUNING
          //|CV_HAAR_SCALE_IMAGE
          ,
          cvSize(90, 90));
        {
          printf( "Previous\n");
          ind=2;
        }
      }
   
      if(faces->total==0)
      {
        faces = cvHaarDetectObjects( small_img, cascade3, storage,
          1.2, 3, 0
          //|CV_HAAR_FIND_BIGGEST_OBJECT
          //|CV_HAAR_DO_ROUGH_SEARCH
          |CV_HAAR_DO_CANNY_PRUNING
          //|CV_HAAR_SCALE_IMAGE
          ,
          cvSize(90, 90) );
        if(faces->total>0)
        {
          printf( "Stop\n");
          ind=3;
        }
      }
      if(faces->total==0)
      {
        faces = cvHaarDetectObjects( small_img, cascade4, storage,
          1.2, 3, 0
          //|CV_HAAR_FIND_BIGGEST_OBJECT
          //|CV_HAAR_DO_ROUGH_SEARCH
          |CV_HAAR_DO_CANNY_PRUNING
          //|CV_HAAR_SCALE_IMAGE
          ,
          cvSize(90, 90) );
        if(faces->total>0)
        {
          printf( "Play\n");
          ind=4;
        }
      }
    }    
    t = (double)cvGetTickCount() - t;
    printf( "detection time = %gms\n", t/((double)cvGetTickFrequency()*1000.) );
    for( int i = 0; i < (faces ? faces->total : 0); i++ )
    {
      CvRect* r = (CvRect*)cvGetSeqElem( faces, i );
      CvMat small_img_roi;
      CvSeq* nested_objects;
      CvPoint pt1,pt2;
      CvScalar color = colors[i%8];
      int radius;
      pt1.x=cvRound(r->x * scale);
      pt1.y=cvRound(r->y * scale);
      pt2.x=cvRound((r->x + r->width) * scale);
      pt2.y=cvRound((r->y + r->height) * scale);
      cvRectangle(img, pt1,pt2,CV_RGB(255, 0, 0), 3, 8, 0);
      CvFont font;
      cvInitFont(&font,CV_FONT_HERSHEY_PLAIN, 2.0,2.0, 0,2, CV_AA);
      switch(ind)
        {
      case 1: {cvPutText(img, "Right!", cvPoint(pt1.x +40,pt1.y+40), &font, CV_RGB(255,0,0));
            keybd_event(0x27, 0, 0, 0); //gửi thông điệp phím right arrow bar được nhấn đến hđh
            Sleep(1500);
          }
            break;
   
      case 2: {cvPutText(img, "Left!", cvPoint(pt1.x+40,pt1.y+40), &font, CV_RGB(255,0,0));
            keybd_event (0x25, 0, 0, 0); //gửi thông điệp phím left arrow bar được nhấn đến hđh
            Sleep(1500);
          }
            break;
   
      case 3: {cvPutText(img, "Stop!", cvPoint(pt1.x+40,pt1.y+40), &font, CV_RGB(255,0,0));
            //Thêm bất kỳ thông điệp bàn phím nào vào đây
            //Sleep(1500);
          }
            break;
      case 4: {cvPutText(img, "Up!", cvPoint(pt1.x+40,pt1.y+40), &font, CV_RGB(255,0,0));
            //Thêm bất kỳ thông điệp bàn phím nào vào đây
            //Sleep(1500);
          }
            break;
   
        }
      printf("%d - %d\n",r->width,r->height);
    }
    cvShowImage( "BACHKIM01", img );
    cvReleaseImage( &gray );
    cvReleaseImage( &small_img );
  }
  [/spoil]
  Đến đây là đã xong rồi, giờ copy bộ CSLD training vào thư mục chứa project :
  Nhấn F5 để chạy chương trình. Thử mở 1 file ppt bất kỳ rồi chạy slide show và điều khiển nó bằng tay xem, sẽ thật thú vị nếu buổi thuyết trình của bạn không hề động đến máy tính phải không.
  Vài hình ảnh :


  Điều khiển slide bằng tay

  Bảng mã bàn phím :


  Quick reply to this message Trả lời       

 2. 4 thành viên đã cảm ơn Người Con Xứ Bạc:


 3. #2
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 21701
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  116

  Ðề: Điều khiển máy tính từ xa bằng ... tay không.

  hay nhỉ......... phát minh mới đây

 4. Đã cảm ơn hau_nu:


 5. #3
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 137315
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1

  Ðề: Điều khiển máy tính từ xa bằng ... tay không.

  Bạn cho mình nick yahoo hay email để mình hỏi bạn một chút về việc huấn luyện file XML nha!

 6. #4
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 123831
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  10

  Ðề: Điều khiển máy tính từ xa bằng ... tay không.

  xài sao nhỉ
  chẳng hiểu gì cả

 7. #5
  Ðến Từ
  Huyện Hòa Bình
  Thành Viên Thứ: 91213
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  166

  Ðề: Điều khiển máy tính từ xa bằng ... tay không.

  Trích Nguyên văn bởi mrtoong Xem bài viết
  xài sao nhỉ
  chẳng hiểu gì cả
  Nguyên lý hoạt động của phương pháp điều khiển này là: phần mềm kia nó sẽ thu hình các cử chỉ của bạn thông qua webcam rồi so sánh, đối chiếu hình ảnh đó với các hình ảnh của chính bạn đã được lưu trong cơ sở dữ liệu từ trước. Nếu thấy trùng khớp (một cách tương đối) thì nó sẽ thực hiện các lệnh tương ứng đã được gán cho cho các tấm ảnh từ trước.
  [COLOR=#ff3399][B][I]Đắc trí, Đắc tài, Đắc thiên đức;
  Thắng thời, Thắng sự, Thắng nhân tâm.[/I][/B][/COLOR]

 8. #6
  Ðến Từ
  Thành phố Bạc Liêu
  Thành Viên Thứ: 143875
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  19

  Ðề: Điều khiển máy tính từ xa bằng ... tay không.

  cái này mà la xa vời à? có bị gì không thế? CHừng nào màn hình trên không ấy lúc đó hả nói là xa vời nhưng mà cũng thanks nhiều

 9. #7
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 23092
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  4

  Ðề: Điều khiển máy tính từ xa bằng ... tay không.

  Hay quá...Like kaka...Thanks!

 10. #8
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 161227
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2

  Reply: Điều khiển máy tính từ xa bằng ... tay không.

  Sao mình chạy được rồi mà nó không phát hiện được các cử chỉ vậy?

 11. #9
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 161227
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2

  Reply: Điều khiển máy tính từ xa bằng ... tay không.

  sao mình chỉ nhận được mỗi play vậy?