Gái xưa dạ một , vâng hai!
Gái nay mà bảo là quay cãi liền?