1. Killmark CF Cực Đẹp.


  Cách sử dụng: *Killmark *


  B1: Giải nén
  B2: mở ra cho đến hết, khi nào gặp các file có định dạng. có tên như: bagde_...., ví dụ như: badge_headshot, badge_multi1, badge_multi2,....


  B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đó  B4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI\Mark


  B5: Paste những thứ đã copy ở B3 vào file ở B4
  B6: Vào game chơi bình thường


  Lưu ý: X là tên ô bạn copy CF, ABC, là tên thư mục nối, ví dụ như CF nhà mình copy ở


  C:\ProgramFiles\VTCGame\Dokich
  thì ở đây, X là ổ C còn ABC là ProgramFilesCách sử dụng: *theme Ely Trần Sexy*

B1
: Giải nén

B2: mở ra cho đến hết khi nào gặp các file tên có chữ đầu UI_...., ví dụ như UI_Badge, UI_Channel, UI_Login, UI_Lobby,...


B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đóB4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI\Mark


B5: Paste những thứ đã copy ở B3 vào file ở B4
B6: Vào game chơi bình thường


Lưu ý: X là tên ô bạn copy CF, ABC, là tên thư mục nối, ví dụ như CF nhà mình copy ở


C:\ProgramFiles\VTCGame\Dokich
thì ở đây, X là ổ C còn ABC là ProgramFilesDow Load Killmark CF King :
mediafire.com/?4ignad4ogxitimfDow Load killMark CF Defuse one:
mediafire.com/?s9taok8dr5o9zb2Dow Load killMark CF Defuse two:
mediafire.com/?s9taok8dr5o9zb2Dow Load killMark CF Defuse three:
mediafire.com/?s9taok8dr5o9zb2 - http://www.mediafire.com/?s9taok8dr5o9zb2Dow Load killMark CF Defuse four:
mediafire.com/?s9taok8dr5o9zb2Dow Load killMark CF Defuse five:
mediafire.com/?s9taok8dr5o9zb2 - http://www.mediafire.com/?s9taok8dr5o9zb2

Dow Load CF Class BlueSKull :
mediafire.com/?g5m86egs7acpipc


Dow Load Killmark CF Royal :
mediafire.com/?7aonwuon0ac9exqDow Load Killmark CF Butterfly :
mediafire.com/?oxh339pqnv20nr3


Dow Load Killmark CF Razer v2 :
mediafire.com/?h9k5mprjqygpbtr


Dow Load killmark CF Killmark âm bản :
mediafire.com/?xucs5g0vmm0blqg


Dow Load killmark CF Chôm Chôm :
mediafire.com/?r8yt04pepxg6xkb


Dow Load killmark CF badge_grenade :
mediafire.com/?tkz87nhkeoe9v4k


Dow Load killmark CF Basic :
mediafire.com/?by8m340rchgs6s5


Dow Load Kill CF Mark Ring :
mediafire.com/?4mgtgle9mkipuloDow Load KillMark CF Bi's :
mediafire.com/?8jptwioc8znh52n


Dow Load Killmark CF BADGE :


mediafire.com/?ykdm9foulzkjrc9


Dow Load Killmark CF German Old :
mediafire.com/?a2e17h2b7keyv1l


Dow Load Killmark CF African Mark :
http://www.mediafire.com/?102zanvyl7pl1kp


Dow Load Killmark CF Life Wings :
mediafire.com/?xztwce703n9nnhb


Dow Load Killmark CF Lava Spiny Wings :
mediafire.com/?0mbple2gooubwbu


Dow Load Killmark CF Leaf Up Grade :
mediafire.com/?y5upf86s9og8k8k


Dow Load Killmark CF sexy Girl :
mediafire.com/?dgbmq9qum79odpd


Dow Load killMark CF Zombie By Enzo :
mediafire.com/?tftow2x1ybdxdty


Dow Load killMark CF ZombieUniversity Of Civil Engineering :
mediafire.com/?m49crt2xcceem54
]

Dow Load Skin CF AWM Royal :
mediafire.com/?q93o0auxa5cdtgs


Dow Load Theme CF Ely Trần Sexy :
mediafire.com/?51azvq6ba7vkhr6


Dow Load Theme CF Ely Trần Sexy :
mediafire.com/?51azvq6ba7vkhr6Dow Load Theme CF Ely Trần Sexy :

mediafire.com/?51azvq6ba7vkhr6