E đã code lại cái ví dụ của ban ở Hòa Bình...mà sao nó cứ hiện ra lỗi....
đây là phần cop code của em...mọi người cho ý kiến nhá..

Đây là index
Mã:
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Login</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Đăng Nhập</h1>
    <form action="=Controller" method="post">
      Tài Khoản <input type="text" name="txtUsername" value=""><br/>
      Mật Khẩu <input type="password" name="txtPass" value=""><br/>
      <input type="submit" value="Login" name="btAction">
      <input type="reset" value="Reset">
    </form>
  </body>
</html>
Đây là LoginBean
Mã:
public class LoginBean implements Serializable{
  public LoginBean(){
  }
  
  public boolean checkLogin(String username, String password)
  {
    try
    {
    Connection con = null;
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
    String url="jdbc:mysql://localhost:3306/demoweb?zeroDateTimeBehavior=convertToNull";
    con=DriverManager.getConnection(url);
    
    String sql="select username,password from admin where username='"+username+"'and password ='"+password+"'";
    Statement stm=con.createStatement();
    
    ResultSet rs=stm.executeQuery(sql);
    boolean result=rs.next();
   
    if(result)
    {
      return true;
    }
     rs.close();
    stm.close();
    }catch(Exception e)
    {
      e.printStackTrace();
    }
     return false;
    
  }
}
Đây là Controller

Mã:
public class Controller extends HttpServlet{
  
  final private String errorPage="fail.jsp";
  final private String homePage="index.jsp";
  final private String welcomePage="welcome.jsp";
  
  public void processRequest(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) throws IOException, SQLException, ServletException
  {
    response.setContentType("text/html;charset=UTL-8");
    PrintWriter out=response.getWriter();
    String action=request.getParameter("btAction");
    if(action.equals("Login"))
    {
      String username=request.getParameter("txtUsername");
      String password=request.getParameter("txtPass");
      LoginBean login=new LoginBean();
      boolean result=login.checkLogin(username, password);
      String url=errorPage;
      if(result)
      {
        HttpSession session=request.getSession(true);
        session.setAttribute("User", username);
        url=welcomePage;
        RequestDispatcher rd=request.getRequestDispatcher(url);
        rd.forward(request, response);
              
      }
    }
  }
}

Mong mọi người tim lỗi giúp em với