Sau vụ trường Thực Nghiệm đc báo chí nhắc nhiều Các phụ huynh có nhận xét gì cảnh chén lấn xin học cho con?