Bán lp 1tr3=500vc

Bán lp 1tr3=500vc

hoặc đổi 500vc = 1tr3lp

Ai mua hoặc đổi thì pmm yahoo : wen_ruby.smile