kết quả từ 1 tới 4 trên 4

[Bói vui ] - Tử vi năm 2011

 1. #1
  Ðến Từ
  Thành phố Bạc Liêu
  Thành Viên Thứ: 20
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  398

  [Bói vui ] - Tử vi năm 2011

  Mời các anh chị, chọn đúng tuổi mình, rồi xem nha

  mà chủ yếu - tuổi phải đúng 18 tuổi thì mới xem được.

  còn chưa tới thì chưa xem được .


  Tuổi nam [ Click vô mà xem nhé ]

  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=2 - Nam 28 tuổi-Giáp tý
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=5 - Nam 40 tuổi-Nhâm tý
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=8 - Nam 52 tuổi-Canh tý
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=10 - Nam 64 tuổi-Mậu tý
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=13 - Nam 75 tuổi-Bính tý
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=15 - Nam 88 tuổi-Giáp tý
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=17 - Nam 27 tuổi-Ất Sửu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=19 - Nam 39 tuổi-Quý Sửu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=22 - Nam 51 tuổi-Tân Sửu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=25 - Nam 63 tuổi-Kỷ Sửu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=27 - Nam 75 tuổi-Đinh Sửu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=29 - Nam 87 tuổi-Ất Sửu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=31 - Nam 26 tuổi-Bính Dần
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=34 - Nam 38 tuổi-Giáp Dần
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=37 - Nam 50 tuổi-Nhâm Dần
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=40 - Nam 62 tuổi-Canh Dần
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=43 - Nam 74 tuổi-Mậu Dần
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=45 - Nam 86 tuổi-Bính Dần
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=47 - Nam 25 tuổi-Đinh Mẹo
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=49 - Nam 37 tuổi-Ất Mẹo
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=52 - Nam 49 tuổi-Quý Mẹo
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=55 - Nam 61 tuổi-Tân Mẹo
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=58 - Nam 73 tuổi-Kỷ Mẹo
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=60 - Nam 85 tuổi-Đinh Mẹo
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=61 - Nam 24 tuổi-Mậu Thìn
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=64 - Nam 36 tuổi-Bính Thìn
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=67 - Nam 48 tuổi-Giáp Thìn
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=69 - Nam 60 tuổi-Nhâm Thìn
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=72 - Nam 72 tuổi-Canh Thìn
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=74 - Nam 84 tuổi-Mậu Thìn
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=76 - Nam 23 tuổi-Kỷ Tỵ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=79 - Nam 35 tuổi-Đinh Tỵ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=82 - Nam 47 tuổi-Ất Tỵ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=84 - Nam 59 tuổi-Quý Tỵ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=87 - Nam 71 tuổi-Tân Tỵ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=89 - Nam 83 tuổi-Kỷ Tỵ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=91 - Nam 22 tuổi-Canh Ngọ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=94 - Nam 34 tuổi-Mậu Ngọ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=97 - Nam 46 tuổi-Bính Ngọ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=100 - Nam 58 tuổi-Giáp Ngọ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=103 - Nam 70 tuổi-Nhâm Ngọ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=105 - Nam 82 tuổi-Canh Ngọ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=107 - Nam 21 tuổi-Tân Mùi
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=110 - Nam 33 tuổi-Kỷ Mùi
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=113 - Nam 45 tuổi-Đinh Mùi
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=116 - Nam 57 tuổi-Ất Mùi
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=119 - Nam 69 tuổi-Quý Mùi
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=121 - Nam 81 tuổi-Tân Mùi
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=123 - Nam 20 tuổi-Nhâm Thân
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=125 - Nam 32 tuổi-Canh Thân
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=128 - Nam 44 tuổi-Mậu Thân
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=131 - Nam 56 tuổi-Bính Thân
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=134 - Nam 68 tuổi-Giáp Thân
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=136 - Nam 80 tuổi-Nhâm Thân
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=138 - Nam 19 tuổi-Quý Dậu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=140 - Nam 31 tuổi-Tân Dậu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=143 - Nam 43 tuổi-Kỷ Dậu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=146 - Nam 55 tuổi-Đinh Dậu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=149 - Nam 67 tuổi-Ất Dậu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=152 - Nam 79 tuổi-Quý Dậu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=154 - Nam 18 tuổi-Giáp Tuất
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=156 - Nam 30 tuổi-Nhâm Tuất
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=158 - Nam 42 tuổi-Canh Tuất
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=161 - Nam 54 tuổi-Mậu Tuất
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=163 - Nam 66 tuổi-Bính Tuất
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=166 - Nam 78 tuổi-Giáp Tuất
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=168 - Nam 90 tuổi-Nhâm Tuất
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=169 - Nam 29 tuổi-Quý Hợi
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=172 - Nam 41 tuổi-Tân Hợi
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=174 - Nam 53 tuổi-Kỷ Hợi
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=177 - Nam 65 tuổi-Đinh Hợi
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=179 - Nam 77 tuổi-Ất Hợi
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?id=181 - Nam 89 tuổi-Quý Hợi

  Tuổi của Nữ [ Click vô mà xem nhé ]
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=2 - Nữ 28 tuổi-Giáp tý
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=5 - Nữ 40 tuổi-Nhâm tý
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=8 - Nữ 52 tuổi-Canh tý
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=11 - Nữ 64 tuổi-Mậu tý
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=14 - Nữ 75 tuổi-Bính tý
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=15 - Nữ 88 tuổi-Giáp tý
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=16 - Nữ 27 tuổi-Ất Sửu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=19 - Nữ 39 tuổi-Quý Sửu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=22 - Nữ 51 tuổi-Tân Sửu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=25 - Nữ 63 tuổi-Kỷ Sửu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=27 - Nữ 75 tuổi-Đinh Sửu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=30 - Nữ 87 tuổi-Ất Sửu
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=32 - Nữ 26 tuổi-Bính Dần
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=34 - Nữ 38 tuổi-Giáp Dần
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=37 - Nữ 50 tuổi-Nhâm Dần
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=40 - Nữ 62 tuổi-Canh Dần
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=43 - Nữ 74 tuổi-Mậu Dần
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=45 - Nữ 86 tuổi-Bính Dần
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=47 - Nữ 25 tuổi-Đinh Mẹo
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=50 - Nữ 37 tuổi-Ất Mẹo
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=53 - Nữ 49 tuổi-Quý Mẹo
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=56 - Nữ 61 tuổi-Tân Mẹo
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=59 - Nữ 73 tuổi-Kỷ Mẹo
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=61 - Nữ 85 tuổi-Đinh Mẹo
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=63 - Nữ 24 tuổi-Mậu Thìn
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=66 - Nữ 36 tuổi-Bính Thìn
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=69 - Nữ 48 tuổi-Giáp Thìn
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=71 - Nữ 60 tuổi-Nhâm Thìn
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=74 - Nữ 72 tuổi-Canh Thìn
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=76 - Nữ 84 tuổi-Mậu Thìn
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=78 - Nữ 23 tuổi-Kỷ Tỵ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=81 - Nữ 35 tuổi-Đinh Tỵ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=84 - Nữ 47 tuổi-Ất Tỵ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=87 - Nữ 59 tuổi-Quý Tỵ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=90 - Nữ 71 tuổi-Tân Tỵ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=92 - Nữ 83 tuổi-Kỷ Tỵ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=94 - Nữ 22 tuổi-Canh Ngọ
  xemtuong.net/tuvi/2011/index.php?nu=y&id=97 - Nữ 34 tuổi-Mậu Ngọ
  Nữ 46 tuổi-Bính Ngọ
  Nữ 58 tuổi-Giáp Ngọ
  Nữ 70 tuổi-Nhâm Ngọ
  Nữ 82 tuổi-Canh Ngọ
  Nữ 21 tuổi-Tân Mùi
  Nữ 33 tuổi-Kỷ Mùi
  Nữ 45 tuổi-Đinh Mùi
  Nữ 57 tuổi-Ất Mùi
  Nữ 69 tuổi-Quý Mùi
  Nữ 81 tuổi-Tân Mùi
  Nữ 20 tuổi-Nhâm Thân
  Nữ 32 tuổi-Canh Thân
  Nữ 44 tuổi-Mậu Thân
  Nữ 56 tuổi-Bính Thân
  Nữ 68 tuổi-Giáp Thân
  Nữ 80 tuổi-Nhâm Thân
  Nữ 19 tuổi-Quý Dậu
  Nữ 31 tuổi-Tân Dậu
  Nữ 43 tuổi-Kỷ Dậu
  Nữ 55 tuổi-Đinh Dậu
  Nữ 67 tuổi-Ất Dậu
  Nữ 79 tuổi-Quý Dậu
  Nữ 18 tuổi-Giáp Tuất
  Nữ 30 tuổi-Nhâm Tuất
  Nữ 42 tuổi-Canh Tuất
  Nữ 54 tuổi-Mậu Tuất
  Nữ 66 tuổi-Bính Tuất
  Nữ 78 tuổi-Giáp Tuất
  Nữ 90 tuổi-Nhâm Tuất
  Nữ 29 tuổi-Quý Hợi
  Nữ 41 tuổi-Tân Hợi
  Nữ 53 tuổi-Kỷ Hợi
  Nữ 65 tuổi-Đinh Hợi
  Nữ 77 tuổi-Ất Hợi


  Nguồn: xemtuong.net
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. Đã cảm ơn ^^KuTi_K_:


 3. #2
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 91899
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  17

  Ðề: [Bói vui ] - Tử vi năm 2011

  xem tử vi trọn đời 2012

  Xem tu vi tron doi mien phinam 2012hay nhat Viet Nam

  Nam mạng - Nhâm Thìn

  Theo xem tu vi tron doi nam 2012 :
  Sanh năm: 1952 , 2012 và 2072
  Cung CHẤN. Trực KIÊN
  Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài)
  Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA
  Con nhà HẮC ĐẾ (trường mạng)
  Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHÓ SÓI

  Ông tu vi độ mạng


  Nhâm Thìn số mạng như là,
  Trường lưa mạng thủy chảy hoài luôn luôn.
  Lỗi sanh Xuân, Hạ phải buồn,
  Giàu sang cũng mệt khổ thân cực hoài.
  Thu, Đông sanh đặng thời nay,
  Như cá gặp nước như Rồng gặp mây.
  Đàn ông thuận số Can Nhâm,
  Số thì quyền tước không thì cũng ông.
  Đặng sanh là số tự trời,
  Nhờ Trời Phật độ mới toàn mạng thay.
  Số phải đợi vận làm giàu,
  Hạn quá bốn chín lên cal lần lần.
  Phước dư Trời báo thiện nhân,
  Thọ khương phú hậu riêng xuân một nhà.


  Xem tu vi tron doi nam 2012 phần: CUỘC SỐNG
  Tuổi Nhâm Thìn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình duyên và tương lai về cuộc sống, có phần tốt đẹp về tình cảm và tài lộc, vào trung vận và hậu vận thì được nhiều tốt đẹp về hạnh phúc, công danh có phần lên cao.

  Tóm lại: Cuộc sống nhiều tươi đẹp về phần hậu vận và có phần tốt đẹp về bổn mạng cũng như về cuộc sống tình cảm.

  Xem tu vi tron doi nam 2012 -Tuổi Nhâm Thìn hưởng thọ trung bình từ 56 tuổi đến 60 tuổi là mức tối đa, nhưng có nhiều phúc đức thì sẽ được gia tặng niên kỷ, gian ác thì sẽ giảm kỷ.

  Xem tu vi tron doi nam 2012phần: TÌNH DUYÊN
  Tuổi Nhâm Thìn về tình duyên có ba giai đoạn như sau:

  xem thêm tại: xem tu vi tron doi 2012


 4. #3
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 91899
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  17

  Ðề: [Bói vui ] - Tử vi năm 2011

  xem tử vi năm 2012


  Nữ Mạng - Nhâm Thìn

  Theo tu vi tron doi nam 2012
  Mạng nữ nhâm thìn Sinh năm: 1952 , 2012 và 2072
  Cung KHẢM
  Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài)
  Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHÓ SÓI

  Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng

  Nhâm Thìn, cung Khảm số này,
  Mạng Thủy nước chảy chẳng hề ngừng tuông.
  Lỗi sanh Xuân Hạ phải buồn,
  Giàu có mệt trí thức luôn đ êm ngày.
  Thu Đông sanh đặng thời may,
  Nữ nhân là gái chẳng chìu lụy ai.
  Tới đâu thân kẻ bề trên,
  Anh em xung khắc chẳng nên ở gần.
  Vợ chồng cũng phải một lần,
  Đôi dòng tha thứ tại phần số ta.
  Ly hương tổ quán ông bà,
  Xứ xa lập nghiệp cửa nhà đặng an.

  Xem tu vi tron doi nam 2012 về phần "cuộc sống":

  Tuổi Nhâm Thìn cuộc đời có nhiều tốt đẹp, số có nhiều sung sướng luôn cả ba giai đoạn, tiền vận, trung vận và hậu vận, số sung túc có phần giàu sang vào lúc ở tuổi trung vận trở đi.

  Tóm lại: Tuổi Nhâm Thìn được sống một đời sống sung túc tuyệt đối của cuộc đời.

  Tuổi Nhâm Thìn hưởng thọ trung bình khoảng từ 56 đến 72 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ, ăn ở hiền lành phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ.

  Xem tu vi tron doi nam 2012 về phần " tình duyên":
  Về vấn đề tình duyên tuổi Nhâm Thìn chia ra làm ba trường hợp như sau:

  Nếu sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời sẽ có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 4, 9 và 12 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng sau đây cuộc đời phải có hai lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 5, 8 và 10 Âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng sau đây cuộc đời bạn sẽ được hoàn toàn hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 3, 6, 7 và 11 Âm lịch.

  Xem tu vi tron doi nam 2012 về phần "gia đạo, công danh":
  Phần gia đạo có nhiều hay đẹp, có nhiều êm ấm và vui tươi. Phần công danh vào lúc tuổi nhỏ đã gặp được ngay nhiều may mắn và hay đẹp, làm cho cuộc đời tăng thêm phần danh dự.

  Phần sự nghiệp mau phát đạt và có thể thành tựu và vững chắc vào năm 34 tuổi trở đi. Tiền bạc được đầy đủ và sung túc.

  Xem tu vi tron doi nam 2012 về phần NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
  S au đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn, hợp tác với những tuổi sau đây sẽ phát triển được về tài lộc, đó là các tuổi: Nhâm Thìn, Bính Thân, Mậu Tuất.

  Xem tu vi tron doi nam 2012 về phần LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
  N ếu kết hôn với những tuổi nầy, cuộc sống của bạn sẽ được sung túc, và tạo được một cuộc sống giàu sang phú quý, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Nhâm Thìn, Bính Thân, Mậu Tuất và Canh Dần. Những tuổi trên đây hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cả tài lộc nên dễ tạo được một cuộc sống sang giàu.

  Nếu kết duyên với những tuổi nầy, bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Quý Tỵ, Kỷ Hợi, Tân Sửu, Kỷ Sửu.

  Những tuổi nầy chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.

  Nếu kết hôn với những tuổi sau đây không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc, nên có thể phải chịu cảnh nghèo khổ chật vật, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Đinh Dậu, Tân Mão, Ất Dậu.

  Nếu bạn kết hôn vào những năm bạn ở vào số tuổi: 20, 24, 26, 32, 36, 38 và 44 tuổi, có thể sẽ phải gặp cảnh xa vắng triền miền, vì đó là những năm kỵ của tuổi bạn.

  Nếu bạn sanh vào những tháng nầy cuộc đời có số đa phu hay có thể sẽ có nhiều chồng: đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 4 và năm Âm lịch.

  Xem tu vi tron doi nam 2012 về phần NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
  Sau đây là những tuổi đại kỵ trong cuộc đời, nếu kết hôn hay làm ăn sẽ có thể phải gặp cảnh biệt ly giữa cuộc đời hay bị tuyệt mạng, đó là các tuổi Giáp Ngọ, Canh Tý, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Mậu Tý.

  Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, không nên giao dịch về tiền bạc. Trong vấn đề hôn nhân, không nên ra mắt họ hàng. Trong vấn đề gia đình con cái nên cúng sao giải hạn từng năm cho cả hai tuổi thì sẽ được giải hạn.

  Xem tu vi tron doi nam 2012 về phần NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
  T uổi Nhâm Thìn phải qua những năm khó khăn nhứt, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 28 và 32 tuổi. Những năm nầy nên đề phòng tai nạn, bệnh tật hay có hao tài.

  Xem tu vi tron doi nam 2012 về phần NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT

  Tuổi Nhâm Thìn phải qua những năm khó khăn nhứt, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 28 và 32 tuổi. Những năm nầy nên đề phòng tai nạn, bệnh tật hay có hao tài.

  Xem tu vi tron doi nam 2012 về phần NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM

  Theo Xem tu vi tron doi nam 2012 Từ 20 đến 25 tuổi: Thời gian nầy bạn có nhiều tốt đẹp về vấn đề tình cảm, và cuộc sống có nhiều vui tươi, những năm nầy việc làm ăn bình thường, có thất bại nhỏ về vấn đề tình cảm vào khoảng năm 23 tuổi. Nhưng không có gì làm quan trọng cho lắm.

  Theo Xem tu vi tron doi nam 2012 Từ 26 đến 30 tuổi: Thời gian nầy việc làm ăn được tốt, đây là những năm thử thách đặc biệt của cuộc đời lẫn công danh và dự nghiệp, nên cẩn thận việc giao dịch về tiền bạc cũng như về tình cảm.

  Theo Xem tu vi tron doi nam 2012 Từ 31 đến 35 tuổi: Thời gian nầy sẽ gặp được nhiều cơ hội may mắn bất ngờ và có cơ hội tạo lấy cuộc sống vững vàng cho công danh và sự nghiệp, những năm nầy bạn có cơ hội phát triển mạnh mẽ về tài lộc.

  Theo Xem tu vi tron doi nam 2012 Từ 36 đến 40 tuổi: Những năm nầy bạn có nhiều tốt đẹp về cuộc sống cũng như về cuộc đời, có thể gặp nhiều dịp tốt và thành công việc dự tính của bạn trong khoảng thời gian nầy.

  Theo Xem tu vi tron doi nam 2012 Từ 41 đến 45 tuổi: Những năm nầy nếu có sáng suốt cuộc đời bạn sẽ được sống giàu sang và phú quý, hưởng được thành công của cuộc đời. Nên bình tỉnh và sáng suốt chọn lấy con đường cho tương lai để có thể đưa cuộc đời bạn lên đến sự tột đỉnh của vinh quang và hạnh phúc.

  Theo Xem tu vi tron doi nam 2012 Từ 46 đến 50 tuổi: Những năm nầy việc làm ăn cũng như mọi việc khác đều tiến triển bình thường, không có việc gì xảy ra cho cuộc đời bạn, nên cẩn thận việc đi xa cũng như giao dịch.

  Theo Xem tu vi tron doi nam 2012 Từ 51 đến 55 tuổi: Thời gian nầy khá tốt, có thể phát triển được nhiều cơ hội thuận tiện cho cuộc sống, nên lo cho gia đình, sự nghiệp, đừng nghe lời kẻ khác phung phí tiền bạc không tốt.

  trích từ nguồn: xemtuvi.us/

 5. #4
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 91899
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  17

  Ðề: [Bói vui ] - Tử vi năm 2011

  xem tử vi 2012

  (Xem tử vi 12 con giáp) - Hạ thủ con Rồng ? Không được đâu ! Con Rồng là một trong những con giáp hùng mạnh nhất.


  Tuổi thìn

  Hạ thủ con Rồng ? Không được đâu ! Con Rồng là một trong những con giáp hùng mạnh nhất.
  May thay tuổi Rồng vị tha , thông minh , và bền bĩ . Biết chắc mình muốn gì và quyết tâm đạt cho bằng được .

  Hơn thế nữa , tuổi Rồng tạo ảnh hưởng trên bạn bè dễ dàng và thường là trung tâm điểm gây chú ý trong những cuộc họp mặt giao tế .
  Tuổi Thìn (con Rồng)
  Như thế chưa đũ , tuổi Rồng lại đào hoa nữa !

  Bạn bè lúc nào cũng chú tâm lắng nghe theo Tuổi nầy xúi giục và khi tới lúc cho ý kiến , tuổi Rồng nắm phần chủ thắng .
  Rồng thì lúc nào cũng mô tả lớn hơn sự thật .

  Tuổi Rồng kiêu hãnh bao nhiêu thì lại xuất sắc bấy nhiêu về mặt khởi công cũng như đốc thúc cho công việc được trôi chảy .
  Tuổi Rồng nghĩ rằng mình sinh ra là để dẫn đầu !

  Cả đời cũng không nghèo , nếu không muốn nói là khá giả hơn người , mặc dầu chẳng bao giờ Tuổi nầy bị mãnh lực đồng tiền kích động .
  Tuổi Rồng thà ôm súng bắn không đạn chớ không chịu buông súng .

  Nói vậy có nghĩa là tuổi Rồng biết lợi dụng thời cơ , luôn luôn tìm cách củng cố sức mạnh đã là đáng kể của mình .
  Dũng mãnh như vậy cho nên khi lâm cảnh bực bội thua thiệt , tuổi nầy vẫn vùng vẫy không biết chịu thua là gì .

  Cần vấn quan ? Hỏi tuổi Rồng !
  Thật ra Tuổi nầy chỉ muốn có một vai trò : lãnh đạo , làm vua , ra lệnh .

  Họ là người lãnh đạo thật sự , tự biết mình làm gì để được ngồi cao hơn hết .
  Qua mặt tuổi Rồng thì không nên làm - coi chừng bị con nầy phun lửa phỏng da !

  Lời khuyên cho tuổi Rồng : khôn ngoan là nên hấp thu những nguyên tắc về tùy thời , cảm thông và tha thứ . Cao hơn , mạnh hơn , tưởng như được người trọng nể , nhưng cũng khiến Tuổi nầy sống một cuộc sống không trọn vẹn .
  Nếu như tuổi Rồng biết cân bằng giữa ước vọng thành công và biết tán thưởng chuyện nhỏ nhặt , họ sẽ sống một cuộc sống đáng sống hơn .

  Tam Hạp:

  Tuổi Rồng hạp với tuổi Tí (con Chuột) và tuổi Thân (con Khỉ).
  Tứ Xung:

  Tuổi Rồng khắc/kỵ tuổi Sửu (con Trâu) , tuổi Mùi (con Dê) và tuổi Tuất (con Chó).

  Trích từ nguồn: | xemboi.us][B]xem tu vi[/B - | xemtuviphongthuy.com][I]xem tu vi[/I -

Nhãn