đang làm báo cáo tốt nghiệp marketing online, đề là ứng dụng marketing online tới phần cơ sở lý luận về Marketing thì bí anh em có share trân trong tks.