nhập 1 vào 1 giá trị ngày tháng năm, kiểm tra giá trị có hợp lệ không? nếu không hợp lệ ghi vào không hợp lệ.
trường hợp lệ nhập vào thêm giá trị ngày in ra giá trị ngày tháng năm mới
Chú ý:Nếu nhập vào trên 100 ngày thì phải cộng dồn lên số tháng và ngày dư và phải chia đều cho từng tháng.
VD:1000 ngày thì nếu (tháng==2) thì 1000/28 ,nếu(tháng==1,3,5,7,9,12) thì 1000/31,nếu (tháng==4,6,8,11)chia cho 30