Hài Kich Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài - Vân Sơn, Kiều Oanh, Lê Huỳnh