Hương dân cai dat va sư dung phân mem skype cho điên thoai di đông