Đang ktra cuối kỳ mong mấy bác làm giúp e bài này với
Thực hiện thuật toán tính toán biểu thức dựa trên chuỗi ( tính toán với các dấu *,/,+,-,^, hỗ trợ thêm dấu (), ví dụ chuỗi (2^2*(3+7)-6/2) sẽ cho kết quả là 37. Đầu vào là file input.dat chứa gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một biểu thức cần tính toán. Đầu ra là file output.dat, chứa số dòng bằng số dòng trong file đầu vào, mỗi dòng chứa kết quả của biểu thức, dấu - , và thời gian thực hiện thuật toán - thời gian thực hiện của thuật toán (hh:mimi:ss:msms - giờ:phút:giấy:mili giây) ví dụ: 37 - 00:00:00:12. sử dụng phương pháp chuyển về ký pháp Ba lan. Hoặc sử dụng phương pháp đệ quy.
Thk!!