Ca sỹ trẻ giờ nhiều quá, nghe xong quên luôn cả tên Ca sỹ