Biểu tượng wifi bị gạch chéo trên laptop

Cách khắc phục như sau:

Nháy phải chuột vào biểu tượng mạng có đánh dấu X chọn properties
Mục Security type chọn No
Mục Encryption type chọn No tiếp
Nhấn Ok sau đó kết nối lại