mà tại sao lại lo thể gửi bài viết mới trong mục mua bán cân giúp