phá open file excel khó quá. e để nó chạy 2 ngày trời mà không tài nào phá đươc?