Chúc hai bạn hiền: Hà Thúy Diễm và Lưu Tuyết Nhung... "Happy Teacher's Day!".