Cách đổi tên user name trong win 7 8 XP, thay đổi tên username trong windows như thế nào, cách đổi user

Nếu ai đó cài máy tính cho bạn hoặc windows được lấy từ 1 bản ghost, User Name trong máy tính sẽ không đúng với ý của bạn. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi nó.

Cách làm tương tự cho win 7 và 8
Vào Control Panel, chọn User Accounts and Family Safety

Cách đổi tên user name trong win 7,8 XP


Tiếp là User Accounts

Cách đổi tên user name trong win 7,8 XP

Chọn Change your account name


Nhập tên mới vào


Cuối cùng là Change Name.

Vậy là bạn đã thay đổi tên máy tính thành công.
Nguồn: Diễn đàn Bạc Liêu