tình hình là mình lên diễn đàn của ceh kiếm được đoạn code này. mình muốn chuyển nó sang ngôn ngữ C hoặc C++.


@echo off
echo.
echo ================================================== ========================
echo Bat file to kill cac con bot dang DDoS cac trang bao mang cua "so ti lon"
echo Code "bay ba cho vui" by ThangCuAnh (TQN) - HVA
echo Version: x.x.x gì do, ai ma nho. Tam goi là 4.0 di
echo Ba con test, modify, bo sung thoa mai - No copyright
echo ================================================== ========================
echo.

:Repeat
echo.
echo============================================== ===================
echo Kill and delete btwdins.exe + btwdins.dll
echo============================================== ===================
echo.

sc stop WMPNetworkSvchost
taskkill /F /IM btwdins.exe /T
sc delete WMPNetworkSvchost

dir "%APPDATA%\WIDCOMM\btwdins.exe" /b /S
del "%APPDATA%\WIDCOMM\btwdins.exe" /F /S

dir "%APPDATA%\WIDCOMM\btwdins.dll" /b /S
del "%APPDATA%\WIDCOMM\btwdins.dll" /F /S

rd "%APPDATA%\WIDCOMM" /s /q

dir "%COMMONPROGRAMFILES%\WIDCOMM\btwdins.exe" /b /S
del "%COMMONPROGRAMFILES%\WIDCOMM\btwdins.exe" /F /S

dir "%COMMONPROGRAMFILES%\WIDCOMM\btwdins.dll" /b /S
del "%COMMONPROGRAMFILES%\WIDCOMM\btwdins.dll" /F /S

rd "%COMMONPROGRAMFILES%\WIDCOMM" /s /q

del "%SystemDrive%\Program Files (x86)\Common Files\WIDCOMM\btwdins.exe" /F /S
del "%SystemDrive%\Program Files (x86)\Common Files\WIDCOMM\btwdins.dll" /F /S

echo.
echo============================================== ===================
echo Kill and delete SearchIndexer.exe + SearchFolder.dll
echo============================================== ===================
echo.

sc stop WindowsSearch
taskkill /F /IM SearchIndexer.exe /T
sc delete WindowsSearch

dir "%APPDATA%\Microsoft\SearchIndexer.exe" /b /S
del "%APPDATA%\Microsoft\SearchIndexer.exe" /F /S

dir "%APPDATA%\Microsoft\SearchFolder.dll" /b /S
del "%APPDATA%\Microsoft\SearchFolder.dll" /F /S

dir "%COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft\SearchIndexer. exe" /b /S
del "%COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft\SearchIndexer. exe" /F /S

dir "%COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft\SearchFolder.d ll" /b /S
del "%COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft\SearchFolder.d ll" /F /S

del "%SystemDrive%\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft\SearchIndexer.exe" /F /S
del "%SystemDrive%\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft\SearchFolder.dll" /F /S

echo.
echo============================================== ===================
echo Kill and delete mDNSResponder.exe + mdnsNSP.dll
echo============================================== ===================
echo.

sc stop "Bonjour Service"
taskkill /F /IM mDNSResponder.exe /T
sc delete "Bonjour Service"

dir "%APPDATA%\Bonjour\mDNSResponder.exe" /b /S
del "%APPDATA%\Bonjour\mDNSResponder.exe" /F /S

dir "%APPDATA%\Bonjour\mdnsNSP.dll" /b /S
del "%APPDATA%\Bonjour\mdnsNSP.dll" /F /S

dir "%COMMONPROGRAMFILES%\Bonjour\mDNSResponder.ex e" /b /S
del "%COMMONPROGRAMFILES%\Bonjour\mDNSResponder.ex e" /F /S

dir "%COMMONPROGRAMFILES%\Bonjour\mdnsNSP.dll" /b /S
del "%COMMONPROGRAMFILES%\Bonjour\mdnsNSP.dll" /F /S

del "%SystemDrive%\Program Files (x86)\Common Files\Bonjour\mDNSResponder.exe" /F /S
del "%SystemDrive%\Program Files (x86)\Common Files\Bonjour\mdnsNSP.dll" /F /S

echo.
echo============================================== ===================
echo Kill and delete fake TuneUp*
echo============================================== ===================
echo.

sc stop "TuneUp Utilities"
taskkill /F /IM TuneUpUtilitiesApp32.exe /T
sc delete "TuneUp Utilities"

dir "%WinDir%\TuneUpUtilitiesApp32.exe" /b /S
del "%WinDir%\TuneUpUtilitiesApp32.exe" /F /S

dir "%WinDir%\TuneUpSystemStatusCheck.*" /b /S
del "%WinDir%\TuneUpSystemStatusCheck.*" /F /S

dir "%WinDir%\uxtuneup-x86.dll" /b /S
del "%WinDir%\uxtuneup-x86.dll" /F /S

dir "%WinDir%\TUAnalyzeInfo.dll" /b /S
del "%WinDir%\TUAnalyzeInfo.dll" /F /S

reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ALG /v Version /f

echo.
echo Press Ctrl-C to terminate & pause
goto Repeat