ví dụ như một số 87 mà mũ 39 thì ra một số lớn. Nó lưu dưới dạng số khoa học, tôi muốn hiện ra số đó dưới dạng số để lấy 2 giá trị của số cuối cùng.