Kỹ năng thuyết phục người khác, lời hay ý đẹp, chương trình quà tặng cuộc sống, ý nghĩa đích thực của cuộc sống

Nếu muốn thuyết phục người khác phải đặt ta vào vị trí của họ, vì ai cũng muốn được tôn trọng