Cách chặn htaccess hotlink hình ảnh không hiển thị website khác, chặn images bang htaccess

Đây là cách giúp bạn có thể giảm tải cho hệ thống khá hiệu quả đơn giản mà không ảnh hưởng tới hoạt động của website

Ví dụ chặn các website khác lấy hình ảnh từ vforum.vn

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?vforum.vn [NC]
RewriteRule \.(jpg|jpeg|png|gif)$ http://vforum.vn/logo.png [NC,R,L]
1. Thay vforum.vn bằng tên domain của bạn
2. Thay đường dẫn hình ảnh http://vforum.vn/logo.png bạn muốn thay thế có thể lưu trữ ở bất kỳ hosting nào ngoài chứ không nhất thiết phải ở trên server, có thể up lên các website up hình trung gian để đỡ tốn băng thông

Sử dụng bằng cách copy dòng trên vào dán vào file .htaccess của website thường ở thư mục root