Bộ văn hóa thông tin chắc phải phạt hành chánh thôi