Trạng từ là từ rất thường gặp trong tiếng Anh và cũng thường được sử dụng làm keyword trong các câu hỏi tiếng Anh. Vậy Trạng từ là gì?

Những trạng từ thường gặp trong tiếng Anh

Trạng từ là từ/ cụm từ bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ, hoặc các trạng từ khác.

Trạng từ thường được chia thành các loại như sau
  • Trạng từ chỉ Cách Thức
  • Trạng từ chỉ Thời Gian
  • Trạng từ chỉ Nơi Chốn
  • Trạng từ chỉ Tần Suất
  • Trạng từ chỉ Mức độ
  • Trạng từ chỉ Số Lượng
  • ...
Dưới đây là những trạng từ thường gặp nhất trong tiếng Anh kèm ý nghĩa giúp bạn dễ dàng nhớ nghĩa hơn


not không
also cũng
very rất
often thường
then sau đó
however Tuy nhiên
too quá
usually thường
early sớm
never không bao giờ
always luôn luôn
sometimes đôi khi
together cùng
likely có khả năng
simply đơn giản
generally nói chung
instead thay vì
actually thực sự
again một lần nữa
rather thay, chứ không phải
almost gần như, hầu như
especially đặc biệt là
ever bao giờ, đã từng
quickly một cách nhanh chóng
probably có thể
already đã, sẵn sàng
below dưới đây
directly trực tiếp
therefore do đó, vì thế, vì vậy
else khác
thus do đó
easily dễ dàng
eventually cuối cùng
exactly chính xác
certainly chắc chắn
normally bình thường
currently hiện tại
extremely cực kỳ, vô cùng
finally cuối cùng
constantly liên tục
properly đúng
soon sớm
specifically đặc biệt
ahead trước
daily hàng ngày
highly cao
immediately ngay lập tức
relatively tương đối
slowly chậm
fairly khá
primarily chủ yếu
completely hoàn toàn
ultimately cuối cùng
widely rộng rãi
recently gần đây
seriously nghiêm túc
frequently thường xuyên
fully đầy đủ
mostly chủ yếu
naturally tự nhiên
nearly gần
occasionally thỉnh thoảng
carefully cẩn thận
clearly rõ ràng
essentially cơ bản
possibly có thể
slightly hơi
somewhat hơi
equally như nhau
greatly rất nhiều
necessarily nhất thiết
personally cá nhân
rarely hiếm khi
regularly thường xuyên
similarly tương tự
basically cơ bản
closely chặt chẽ
effectively hiệu quả
initially ban đầu
literally nghĩa đen
mainly chủ yếu
merely chỉ
gently nhẹ nhàng
hopefully hy vọng
roughly khoảng
significantly đáng kể
totally hoàn toàn
twice hai lần
elsewhere ở những nơi khác
everywhere ở khắp mọi nơi
perfectly hoàn hảo
physically thể chất
suddenly đột nhiên
truly thực sự
virtually hầu như
altogether hoàn toàn
anyway nào
automatically tự động
deeply sâu
definitely chắc chắn
deliberately cố tình
hardly hầu như không
readily dễ dàng
terribly khủng khiếp
unfortunately không may
forth ra
briefly một thời gian ngắn
moreover hơn thế nữa
bly Bly
honestly trung thực
previously trước đây
as như
there
when khi
how như thế nào
so để
up lên
out ra
no không có
only chỉ
well cũng
first đầu tiên
where nơi
why lý do tại sao
now bây giờ
around xung quanh
once một lần
down xuống
off tắt
here ở đây
tonight tối nay
away đi
today hôm nay
far đến nay
quite khá
later sau
above trên
yet chưa
maybe có thể
otherwise khác
near gần
forward về phía trước
somewhere một nơi nào đó
anywhere bất cứ nơi nào
please xin vui lòng
forever mãi mãi
somehow bằng cách nào đó
absolutely hoàn toàn
abroad ở nước ngoài
yeah vâng
nowhere đâu
tomorrow ngày mai
yesterday ngày hôm qua
the các
to để
in trong
on trên
by bởi
more hơn
about về
such như vậy
through thông qua
new mới
just chỉ
any bất kỳ
each mỗi
much nhiều
before trước
between giữa
free miễn phí
right đúng
best tốt nhất
since từ
both cả hai
sure chắc chắn
without mà không
back trở lại
better tốt hơn
enough đủ
lot rất nhiều
small nhỏ
though mặc dù
less ít
little ít
under dưới
next tiếp theo
hard cứng
real thực
left còn lại
least ít nhất
short ngắn
last cuối cùng
within trong
along cùng
lower thấp hơn
bad xấu
across qua
clear rõ ràng
easy dễ dàng
full đầy đủ
close gần
late cuối
proper thích hợp
fast nhanh chóng
wide rộng
item mục
wrong sai
ago trước
behind đằng sau
quick nhanh chóng
straight thẳng
direct trực tiếp
extra thêm
morning buổi sáng
pretty khá
overall tổng thể
alone một mình
bright sáng
flat phẳng
whatever bất cứ điều gì
slow chậm
clean sạch
fresh tươi
whenever bất cứ khi nào
cheap giá rẻ
thin mỏng
cool mát mẻ
fair công bằng
fine tốt
smooth mịn
thick dày
collect thu thập
nearby lân cận
wild hoang dã
apart ngoài
none không
strange lạ
tourist du lịch
aside sang một bên
loud lớn
super siêu
tight chặt chẽ
gross tổng
ill bệnh
downtown trung tâm thành phố
honest trung thực
ok ok
pray cầu nguyện
weekly hàng tuần