kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Bảng động từ bất quy tắc full đầy đủ thông dụng trong tiếng Anh

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 96466
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  2.671

  Bảng động từ bất quy tắc full đầy đủ thông dụng trong tiếng Anh

  Trong tiếng Anh có hơn 600 động từ bất quy tắc khác nhau. Nhưng trong thực tế thì số từ được sử dụng chỉ khoảng hơn 200 và các dạng của chúng cũng đa số giống nhau.

  Bảng động từ bất quy tắc full đầy đủ thông dụng trong tiếng Anh


  Đây là bảng danh sách động từ bất quy tắc thường dùng nhất full đầy đủ thường gặp nhất

  Động từ nguyên mẫu Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
  1 abide abode/abided abode / abided lưu trú, lưu lại
  2 arise arose arisen phát sinh
  3 awake awoke awoken đánh thức, thức
  4 be was/were been thì, là, bị. ở
  5 bear bore borne mang, chịu dựng
  6 become became become trở nên
  7 befall befell befallen xảy đến
  8 begin began begun bắt đầu
  9 behold beheld beheld ngắm nhìn
  10 bend bent bent bẻ cong
  11 beset beset beset bao quanh
  12 bespeak bespoke bespoken chứng tỏ
  13 bid bid bid trả giá
  14 bind bound bound buộc, trói
  15 bleed bled bled chảy máu
  16 blow blew blown thổi
  17 break broke broken đập vỡ
  18 breed bred bred nuôi, dạy dỗ
  19 bring brought brought mang đến
  20 broadcast broadcast broadcast phát thanh
  21 build built built xây dựng
  22 burn burnt/burned burnt/burned đốt, cháy
  23 buy bought bought mua
  24 cast cast cast ném, tung
  25 catch caught caught bắt, chụp
  26 chide chid/ chided chid/ chidden/ chided mắng chửi
  27 choose chose chosen chọn, lựa
  28 cleave clove/ cleft/ cleaved cloven/ cleft/ cleaved chẻ, tách hai
  29 cleave clave cleaved dính chặt
  30 come came come đến, đi đến
  31 cost cost cost có giá là
  32 crow crew/crewed crowed gáy (gà)
  33 cut cut cut cắt, chặt
  34 deal dealt dealt giao thiệp
  35 dig dug dug dào
  36 dive dove/ dived dived lặn; lao xuống
  37 drew drew drawn vẽ; kéo
  38 dream dreamt/ dreamed dreamt/ dreamed mơ thấy
  39 drink drank drunk uống
  40 drive drove driven lái xe
  41 dwell dwelt dwelt trú ngụ, ở
  42 eat ate eaten ăn
  43 fall fell fallen ngã; rơi
  44 feed fed fed cho ăn; ăn; nuôi;
  45 feel felt felt cảm thấy
  46 fight fought fought chiến đấu
  47 find found found tìm thấy; thấy
  48 flee fled fled chạy trốn
  49 fling flung flung tung; quang
  50 fly flew flown bay
  51 forbear forbore forborne nhịn
  52 forbid forbade/ forbad forbidden cấm đoán; cấm
  53 forecast forecast/ forecasted forecast/ forecasted tiên đoán
  54 foresee foresaw forseen thấy trước
  55 foretell foretold foretold đoán trước
  56 forget forgot forgotten quên
  57 forgive forgave forgiven tha thứ
  58 forsake forsook forsaken ruồng bỏ
  59 freeze froze frozen (làm) đông lại
  60 get got got/ gotten có được
  61 gild gilt/ gilded gilt/ gilded mạ vàng
  62 gird girt/ girded girt/ girded đeo vào
  63 give gave given cho
  64 go went gone đi
  65 grind ground ground nghiền; xay
  66 grow grew grown mọc; trồng
  67 hang hung hung móc lên; treo lên
  68 hear heard heard nghe
  69 heave hove/ heaved hove/ heaved trục lên
  70 hide hid hidden giấu; trốn; nấp
  71 hit hit hit đụng
  72 hurt hurt hurt làm đau
  73 inlay inlaid inlaid cẩn; khảm
  74 input input input đưa vào (máy điện toán)
  75 inset inset inset dát; ghép
  76 keep kept kept giữ
  77 kneel knelt/ kneeled knelt/ kneeled quỳ
  78 knit knit/ knitted knit/ knitted đan
  79 know knew known biết; quen biết
  80 lay laid laid đặt; để
  81 lead led led dẫn dắt; lãnh đạo
  82 leap leapt leapt nhảy; nhảy qua
  83 learn learnt/ learned learnt/ learned học; được biết
  84 leave left left ra đi; để lại
  85 lend lent lent cho mượn (vay)
  86 let let let cho phép; để cho
  87 lie lay lain nằm
  88 light lit/ lighted lit/ lighted thắp sáng
  89 lose lost lost làm mất; mất
  90 make made made chế tạo; sản xuất
  91 mean meant meant có nghĩa là
  92 meet met met gặp mặt
  93 mislay mislaid mislaid để lạc mất
  94 misread misread misread đọc sai
  95 misspell misspelt misspelt viết sai chính tả
  96 mistake mistook mistaken phạm lỗi, lầm lẫn
  97 misunderstand misunderstood misunderstood hiểu lầm
  98 mow mowed mown/ mowed cắt cỏ
  99 outbid outbid outbid trả hơn giá
  100 outdo outdid outdone làm giỏi hơn
  101 outgrow outgrew outgrown lớn nhanh hơn
  102 output output output cho ra (dữ kiện)
  103 outrun outran outrun chạy nhanh hơn; vượt quá
  104 outsell outsold outsold bán nhanh hơn
  105 overcome overcame overcome khắc phục
  106 overeat overate overeaten ăn quá nhiều
  107 overfly overflew overflown bay qua
  108 overhang overhung overhung nhô lên trên, treo lơ lửng
  109 overhear overheard overheard nghe trộm
  110 overlay overlaid overlaid phủ lên
  111 overpay overpaid overpaid trả quá tiền
  112 overrun overran overrun tràn ngập
  113 oversee oversaw overseen trông nom
  114 overshoot overshot overshot đi quá đích
  115 oversleep overslept overslept ngủ quên
  116 overtake overtook overtaken đuổi bắt kịp
  117 overthrow overthrew overthrown lật đổ
  118 pay paid paid trả (tiền)
  119 prove proved proven/proved chứng minh(tỏ)
  120 put put put đặt; để
  121 read read read đọc
  122 rebuild rebuilt rebuilt xây dựng lại
  123 redo redid redone làm lại
  124 remake remade remade làm lại; chế tạo lại
  125 rend rent rent toạc ra; xé
  126 repay repaid repaid hoàn tiền lại
  127 resell retold retold bán lại
  128 retake retook retaken chiếm lại; tái chiếm
  129 rewrite rewrote rewritten viết lại
  130 rid rid rid giải thoát
  131 ride rode ridden cưỡi
  132 ring rang rung rung chuông
  133 rise rose risen đứng dậy; mọc
  134 run ran run chạy
  135 saw sawed sawn cưa
  136 say said said nói
  137 see saw seen nhìn thấy
  138 seek sought sought tìm kiếm
  139 sell sold sold bán
  140 send sent sent gửi
  141 sew sewed sewn/sewed may
  142 shake shook shaken lay; lắc
  143 shear sheared shorn xén lông cừu
  144 shed shed shed rơi; rụng
  145 shine shone shone chiếu sáng
  146 shoot shot shot bắn
  147 show showed shown/ showed cho xem
  148 shrink shrank shrunk co rút
  149 shut shut shut đóng lại
  150 sing sang sung ca hát
  151 sink sank sunk chìm; lặn
  152 sit sat sat ngồi
  153 slay slew slain sát hại; giết hại
  154 sleep slept slept ngủ
  155 slide slid slid trượt; lướt
  156 sling slung slung ném mạnh
  157 slink slunk slunk lẻn đi
  158 smell smelt smelt ngửi
  159 smite smote smitten đập mạnh
  160 sow sowed sown/ sewed gieo; rải
  161 speak spoke spoken nói
  162 speed sped/ speeded sped/ speeded chạy vụt
  163 spell spelt/ spelled spelt/ spelled đánh vần
  164 spend spent spent tiêu sài
  165 spill spilt/ spilled spilt/ spilled tràn đổ ra
  166 spin spun/ span spun quay sợi
  167 spit spat spat khạc nhổ
  168 spoil spoilt/ spoiled spoilt/ spoiled làm hỏng
  169 spread spread spread lan truyền
  170 spring sprang sprung nhảy
  171 stand stood stood đứng
  172 stave stove/ staved stove/ staved đâm thủng
  173 steal stole stolen đánh cắp
  174 stick stuck stuck ghim vào; đính
  175 sting stung stung châm ; chích; đốt
  176 stink stunk/ stank stunk bốc muìi hôi
  177 strew strewed strewn/ strewed rắc , rải
  178 stride strode stridden bước sải
  179 strike struck struck đánh đập
  180 string strung strung gắn dây vào
  181 strive strove striven cố sức
  182 swear swore sworn tuyên thệ
  183 sweep swept swept quét
  184 swell swelled swollen/ swelled phồng ; sưng
  185 swim swam swum bơi; lội
  186 swing swung swung đong đưa
  187 take took taken cầm ; lấy
  188 teach taught taught dạy ; giảng dạy
  189 tear tore torn xé; rách
  190 tell told told kể ; bảo
  191 think thought thought suy nghĩ
  192 throw threw thrown ném ; liệng
  193 thrust thrust thrust thọc ;nhấn
  194 tread trod trodden/ trod giẫm ; đạp
  195 unbend unbent unbent làm thẳng lại
  196 undercut undercut undercut ra giá rẻ hơn
  197 undergo underwent undergone kinh qua
  198 underlie underlay underlain nằm dưới
  199 underpay undercut undercut trả lương thấp
  200 undersell undersold undersold bán rẻ hơn
  201 understand understood understood hiểu
  202 undertake undertook undertaken đảm nhận
  203 underwrite underwrote underwritten bảo hiểm
  204 undo undid undone tháo ra
  205 unfreeze unfroze unfrozen làm tan đông
  206 unwind unwound unwound tháo ra
  207 uphold upheld upheld ủng hộ
  208 upset upset upset đánh đổ; lật đổ
  209 wake woke/ waked woken/ waked thức giấc
  210 waylay waylaid waylaid mai phục
  211 wear wore worn mặc
  212 weave wove/ weaved woven/ weaved dệt
  213 wed wed/ wedded wed/ wedded kết hôn
  214 weep wept wept khóc
  215 wet wet / wetted wet / wetted làm ướt
  216 win won won thắng ; chiến thắng
  217 wind wound wound quấn
  218 withdraw withdrew withdrawn rút lui
  219 withhold withheld withheld từ khước
  220 withstand withstood withstood cầm cự
  221 work wrought / worked wrought / worked rèn (sắt)
  222 wring wrung wrung vặn ; siết chặt
  223 write wrote written viết
  Bảng danh sách động từ bất quy tắc rút gọn thường gặp hơn với gần 100 từ

  Nguyên mẫu Quá khư đơn Quá khứ phân từ Ý nghĩa thường gặp nhất
  1 awake awoke awoken tỉnh táo
  2 be was, were been được
  3 beat beat beaten đánh bại
  4 become became become trở thành
  5 begin began begun bắt đầu
  6 bend bent bent uốn cong
  7 bet bet bet đặt cược
  8 bid bid bid thầu
  9 bite bit bitten cắn
  10 blow blew blown đòn
  11 break broke broken nghỉ
  12 bring brought brought mang lại
  13 broadcast broadcast broadcast phát sóng
  14 build built built xây dựng
  15 burn burned/burnt burned/burnt ghi
  16 buy bought bought mua
  17 catch caught caught bắt
  18 choose chose chosen chọn
  19 come came come đến
  20 cost cost cost chi phí
  21 cut cut cut cắt
  22 dig dug dug đào
  23 do did done làm
  24 draw drew drawn vẽ
  25 dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt
  26 drive drove driven ổ đĩa
  27 drink drank drunk uống
  28 eat ate eaten ăn
  29 fall fell fallen giảm
  30 feel felt felt cảm thấy
  31 fight fought fought cuộc chiến
  32 find found found tìm
  33 fly flew flown bay
  34 forget forgot forgotten quên
  35 forgive forgave forgiven tha thứ
  36 freeze froze frozen đóng băng
  37 get got got có được
  38 give gave given cung cấp cho
  39 go went gone đi
  40 grow grew grown phát triển
  41 hang hung hung treo
  42 have had had
  43 hear heard heard nghe
  44 hide hid hidden ẩn
  45 hit hit hit nhấn
  46 hold held held tổ chức
  47 hurt hurt hurt tổn thương
  48 keep kept kept giữ
  49 know knew known biết
  50 lay laid laid đặt
  51 lead led led dẫn
  52 learn learned/learnt learned/learnt học
  53 leave left left lại
  54 lend lent lent cho vay
  55 let let let cho phép
  56 lie lay lain lời nói dối
  57 lose lost lost mất
  58 make made made làm
  59 mean meant meant có nghĩa là
  60 meet met met đáp ứng
  61 pay paid paid trả
  62 put put put đặt
  63 read read read đọc
  64 ride rode ridden đi xe
  65 ring rang rung vòng
  66 rise rose risen tăng
  67 run ran run chạy
  68 say said said nói
  69 see saw seen thấy
  70 sell sold sold bán
  71 send sent sent gửi
  72 show showed showed/shown chương trình
  73 shut shut shut đóng
  74 sing sang sung hát
  75 sit sat sat ngồi
  76 sleep slept slept ngủ
  77 speak spoke spoken nói
  78 spend spent spent chi tiêu
  79 stand stood stood đứng
  80 swim swam swum bơi
  81 take took taken
  82 teach taught taught dạy
  83 tear tore torn
  84 tell told told nói
  85 think thought thought nghĩ
  86 throw threw thrown ném
  87 understand understood understood hiểu
  88 wake woke woken thức
  89 wear wore worn mặc
  90 win won won giành chiến thắng
  91 write wrote written viết
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. 13 thành viên đã cảm ơn Forever Alone:


 3. #2
  Ðến Từ
  Long An
  Thành Viên Thứ: 229774
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  4

  Reply: Bảng động từ bất quy tắc full đầy đủ thông dụng trong tiếng Anh

  mình đang cần thanks
  [B]Thông tin thẩm mỹ[/B] tư vấn miễn phí [B]nâng mũi[/B], [B]cắt mắt[/B], [B]căng da mặt[/B], [B]chăm sóc da[/B], [B]điều trị mụn[/B],...

 4. Đã cảm ơn thoaho:


 5. #3
  Ðến Từ
  Phú Yên
  Thành Viên Thứ: 298953
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2

  Reply: Bảng động từ bất quy tắc full đầy đủ thông dụng trong tiếng Anh

  Từ 37 của bảng 1 bị sai rồi.

 6. Đã cảm ơn Khufu_123:


 7. #4
  Ðến Từ
  Tuyên Quang
  Thành Viên Thứ: 279916
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  60

  Reply: Bảng động từ bất quy tắc full đầy đủ thông dụng trong tiếng Anh


 8. #5
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 351171
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  41

  Reply: Bảng động từ bất quy tắc full đầy đủ thông dụng trong tiếng Anh

  cảm ơn bạn đã chia sẻ ^^

 9. #6
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 399842
  Bài gửi
  1

  Reply: Bảng động từ bất quy tắc full đầy đủ thông dụng trong tiếng Anh

  mình mới có acc forum nên mọi người giúp đỡ mình nha mình cần hỏi bài

Nhãn