Viết các hàm trong C++ giải hệ Ax=b bằng phép khử Gauss có sử dụng chiến lược xoay theo tỉ lệ riêng và phân tích ma trận vuông thành tích các ma trận tam giác;
giải hệ có ma trận chéo trội bằng các phép lặp Jacobi và Gauss-Seidel