Thực ra anh ý là nhà báo, lắp camere trên mũ bảo hiểm, vào trêu công an tý