Tổng hợp 9 cách, phương pháp chứng minh 2 đường thẳng song song hình học THCS lớp 7 9

9 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
 1. Xét vị trí các cặp góc tạo bởi hai đường thẳng định chứng minh song song với một
 2. đường thẳng thứ ba (so le, đồng vị…)
 3. Sử dụng tính chất của hình bình hành.
 4. Hai đường thẳng cùng song song hoặc cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.
 5. Sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác , hình thang, hình bình hành .
 6. Sử dụng định nghĩa hai đường thẳng song song.
 7. Sử dụng kết quả của các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ để suy ra các đường thẳng song
 8. song tương ứng.
 9. Sử dụng tính chất của đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh bên hay đi qua trung
 10. điểm của hai đường chéo của hình thang.
 11. sử dụng tính chất hai cung bằng nhau của một đường tròn
 12. Sử dụng phương pháp chứng minh bằng phản chứng.