Cách chứng minh 3 đường thẳng đồng quy tại 1 điểm trong không gian trong chương trình hình học THCS lớp 9
 1. Tìm giao của hai đường thẳng, sau đó chứng minh đường thẳng thứ ba đi qua giao điểm
 2. đó .
 3. Chứng minh một điểm thuộc ba đường thẳng đó.
 4. Sử dụng tính chất đồng quy trong tam giác:
 • Ba đường thẳng chứa các đường trung tuyến.
 • Ba đường thẳng chứa các đường phân giác.
 • Ba đường thẳng chứa các đường trung trực.
 • Ba đường thẳng chứa các đường các đường cao.
 1. Sử dụng tính chất các đường thẳng định ra trên hai đường thẳng song song những đoạn
 2. thẳng tỷ lệ.
 3. Sử dụng chứng minh phản chứng
 4. Sử dụng tính thẳng hàng của các điểm
 5. Chứng minh các đường thẳng đều đi qua một điểm.