dạy ảo thuật cắt đức sợi dây, nối lại như cũ, ảo thuật gia KENKEN