kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Phân biệt câu điều kiện

 1. #1
  Ðến Từ
  Bình Định
  Thành Viên Thứ: 219047
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.249

  Phân biệt câu điều kiện

  Câu điều kiện trong tiếng anh gồm có 2 mệnh đề. Một cái nêu lên điều kiện, cái còn lại sẽ nêu lên kết quả nếu điều kiện xảy ra.

  Ví dụ:
  If it rains, I will stay at home.
  You will pass the exam if you work hard.
  - Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chỗ được cho nhau

  Ví dụ: You will pass the exam if you work hard.

  Các loại câu điều kiện

  Câu điều kiện được chia làm 3 loại như sau:
  I- Câu điều kiện loại 1

  Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

  Cú pháp: If + thì hiện tại đơn, Thì tương lai đơn.
  Mã:
  If + S + V, S + will + V


  Vi dụ:
  If I have enough money, I will buy a new car.


  II- Câu điều kiện loại 2

  Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai -ước muốn ở hiện tại. (Nhưng thực tế khổng thể xảy ra được).
  Cú pháp: If + Quá khứ đơn, S + Could/ would/ Should + V
  Mã:
   If + S + V_past / were ..., S + Could/would/ Should + V

  VD:
  If I were the president, I would build more hospitals.

  III- Câu điều kiện loại 3

  Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ – mang tính ước muốn trong quá khứ. (nhưng thực tế khổng thể xảy ra được)

  Cú pháp: If + thì quá khứ hoàn thành + S + would/ could/ should + have PII + O.
  Mã:
  IF +S + had + V(cột 3) ..., S+ would/ could/ should + have PII + O 


  IV- Câu điều kiện hỗn hợp

  1. Cấu trúc cơ bản: Clause 1 (would + V) + if + Clause 2 (had + P2)
  Ví dụ:
  If I had been born in town, I would like life there.
  (the fact that I wasn’t born in town, so I don’t like life there now)

  2. But for + noun + điều kiện loại II, III
  But for: nếu không có…

  Ví dụ:
  You help me everyday so I can finish my work.
  → But for your daily help, I couldn’t finish my work.
  She encouraged him and he succeeded.
  → But for her encouragement, he wouldn’t have succeeded.
  The teacher explained and we understood.
  → But for the teacher’s explanation, we wouldn’t have understood.

  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 234082
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  227

  Reply: Phân biệt câu điều kiện

  cảm ơn anh nhiều
  Trong cuộc đời còn thấy hơi ........

Nhãn