Khi ở Cốc Cốc thì đúng, nhưng sao qua Chrome em bị lỗi.

Em cũng dùng @media screenand (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) {} để chỉnh riêng cho Chrome thì bên Cốc cốc cũng dùng làm bên Chrome thì được còn Cốc thì lại sai.
Mấy anh giúp em với.

code html
HTML Code:
   <nav> 
        <ul>          
          <li>MUA NGAY</li>          
          <li>Chiếc khẩu 2% <p> khi mua tại đây </p></li>          
        </ul>      
   </nav>
code css:

Mã:
#header nav ul{
    top: -350px;
    left: 730px;
    color: white;
  }
  #header nav ul li:nth-child(1) {
    margin-top: -325px;
    margin-left: 730px;
    font: 18pt UTM Neutra;


  }
  #header nav ul li:nth-child(2) {
    margin-top: 45px;
    margin-left:700px;
    font: 18pt UTM Neutra;


  }
    
     @media screenand (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) {
       #header nav ul li:nth-child(2) {
      margin-top: 30px;
       }
   }


  #header nav ul li:nth-child(2) p{
    font: 16pt UTM Neutra;
    margin-left: 8px;
  }