Cách đổi từ Inch sang cm m trong excel 2007 2010 2013 - CONVERT

Để đổi in sang cm các bạn sử dụng hàm Convert và các đơn vị là
in: inche
cm: Centimeters
m: Mét

Đổi inch thành cm =CONVERT(A1,"in","cm")
Đổi cm thành inch =CONVERT(A1,"cm","in")

Ví dụ

Cách đổi từ Inch sang cm m trong excel 2007 2010 2013 - CONVERT